Osatuloutuksen laajuudesta rakennustoiminnassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KPL 5:4 §:ssä säädetään, että pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta saatava tulo voidaan tietyin edellytyksin tulouttaa valmistusasteen perusteella (osatulouttaa). Säännöksen mukaan kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa samaa perustetta kaikkien tällaisten tulojen kirjaamisessa tuotoiksi. IFRS-tilinpäätökseen liittyvän IFRIC 15 -tulkinnan mukaan pitkän valmistusajan vaativia rakennusprojekteja voi tulouttaa tietyn jaottelun mukaisesti niin, että osaan sovelletaan luovutusperustetta ja osaan osatuloutusta.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että kirjanpitovelvollinen voi noudattaa osatuloutusmenettelyä osaan rakennushankkeistaan ja luovutuksen perustuvaa tuloutusmenettelyä osaan. Luovutukseen perustuvaa tuloutusta voidaan soveltaa esimerkiksi perustajaurakointiin ja osatuloutusta muuhun rakennustoimintaan. Kirjanpitolautakunnan mukaan kirjanpitovelvollisella on valinnanvapaus, mitkä liiketoiminnan suoritteet tuloutetaan luovuttamiseen perustuen ja mitkä osatuloutuksella. Valinnassa on oltava johdonmukainen. Suoritteiden luokittelun tulee olla pysyväisluonteinen tilikaudesta toiseen. Esimerkiksi IFRIC 15 -tulkinnan mukaista lajittelua voidaan käyttää, jos se on kirjanpitovelvollisen kohdalla selkeästi perusteltavissa.

Oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilinpäätöksessään liitetietona kaikista tilinpäätöksessä tuloutuista pitkäaikaishankkeista, miltä osin ne on tuloutettu osatuloutuksena ja miltä osin suoritteen luovuttamiseen perustuen. Jos kirjanpitovelvollinen muuttaa tulouttamismenettelyä, liitetietona on todettava muuttamisen syy ja vaikutukset. Lisäksi on tehtävä tarpeelliset oikaisut tilinpäätöksessä ja mahdollisessa toimintakertomuksessa esitettäviin vertailutietoihin. Muutokset omaan pääomaan on tehtävä takautuvasti.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki