Osakeyhtiön varojenjaon perustana oleva tilinpäätös

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Osakeyhtiölain mukaan varojenjako on mahdollista myös tilikauden aikana tilikaudella ansaitusta voitosta. Tällaiseen varojenjakoon liittyen valtiovarainministeriö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista:

Kysymys 1: OYL 13:3 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös käsittää paitsi tilikauden tilinpäätöksen, myös tilikautta lyhyemmältä jaksolta laadittua tilinpäätöstä (välitilinpäätöstä).

Kysymys 2: Välitilinpäätöksen (osatilikauden tilinpäätöksen) tulee sisältää samat osat kuin tilikauden tilinpäätöksen, myös vertailutiedot. Vertailutietoina esitetään joka tapauksessa edellisen täyden tilikauden tiedot; jos edellisellä tilikaudella on tehty vastaavalta ajanjaksolta osatilikauden tilinpäätös, myös tämä tulee esittää vertailutietona. Sekaannusten välttämiseksi välitilinpäätöstä on syytä kutsua esimerkiksi nimikkeellä ”tilinpäätös osatilikaudelta xx.xx.20zz – yy.yy.20zz”. Tilinpäätöksen rekisteröintiä ja julkistamista koskevia kirjanpitolain säännöksiä sovelletaan ainoastaan tilikauden tilinpäätökseen.

Kysymys 3: Osatilikauden varojenjakokirjaukset tehdään samalla tavoin kuin tilikaudeltakin tapahtuvan varojenjaon osalta. Lautakunta kuitenkin suosittelee, että väliosinkoa ja muuta kesken tilikauden tapahtuvaa varojenjakamista varten perustetaan oma pääkirjatilinsä.

Kysymys 4: Tilikauden aikana tapahtunut kesken tilikautta laadittuun tilinpäätökseen perustuva varojenjako tulee ilmoittaa tilikauden tilinpäätöksessä liitetietona oman pääoman muutoksia koskevassa erittelyssä. Kesken tilikautta tapahtuneesta varojenjaosta aiheutuva täsmäämättömyys päättyneen tilikauden vertailukauden jakokelpoisten varojen välillä taseessa on seikka, joka tulee selostaa liitetietona oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Kysymys 5: Jos kesken tilikauden tapahtunut osatilikauden tilinpäätökseen perustuva varojenjako johtaa siihen, että jaossa on ylitetty koko tilikauden jakokelpoisten voittoverojen määrä, asia ei vaadi tilinpäätöksessä erityistoimenpiteitä. Asia ilmenee kysymyksen 4 yhteydessä selostetusta oman pääoman muutosta koskevasta liitetiedosta. Erityisen selostuksen antamiselle tulee tarve vain, jos varojenjaossa on poikettu osakeyhtiölain säännösten asianmukaisesta soveltamisesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki