Osakeyhtiön oman pääoman riittävyyttä koskevat tiedot toimintakertomuksessa

16.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilintarkastusyhteisö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asunto-osakeyhtiön oman pääoman riittävyyttä koskevien tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa. Lausunto pyydettiin tilanteeseen, jossa asunto-osakeyhtiön hallitus havaitsee oman pääoman olevan negatiivinen, mutta negatiivisuus on vähäinen verrattuna yhtiön omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirja-arvon väliseen erotukseen. Hakija tiedusteli, tuleeko toimintakertomuksessa aina antaa selvitys todennäköisestä luovutushinnasta vai riittääkö kuvatussa tilanteessa vain asiantilan toteaminen.Kirjanpitolautakunta vastasi, että oman pääoman riittävyyden perustuessa omaisuuden arvojen tarkistamiseen toimintakertomuksessa on aina esitettävä omaan pääomaan tehdyt laskennalliset lisäykset. Niille on esitettävä hyvät perustelut. Selvitys on laadittava erityistä varovaisuutta noudattaen. Pelkkä hakijan esittämä hallituksen toteamus omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon välisestä erotuksesta ilman perusteltua selvitystä ei ole riittävä.

Omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirja-arvon erotuksen tulee lähtökohtaisesti perustua ulkopuolisen asiantuntijan antamaan arvioon, ellei hallitus muutoin voi luotettavalla tavalla perustella omaan pääomaan tehtyä lisäystä. Muu selvitys voi perustua huoneisto-osakkeiden kaupoista todettuihin neliöhintoihin. Jälkimmäistä menettelytapaa käytettäessä tulee ottaa huomioon riittävä varmuusmarginaali toisaalta erityisen varovaisuuden ja olennaisuuden vaatimusten takia ja toisaalta siitä syystä, että arvonnousun tulee olla pysyväisluonteinen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki