Osakeyhtiölain alaisen kiinteistöosakeyhtiön velvollisuus tehdä suunnitelmapoistoja

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Edellisen katsauksen jälkeen kirjanpitolautakunta on antanut vain yhden lausunnon. Siinä on kysymys osakeyhtiölain alaisen kiinteistöosakeyhtiön velvollisuudesta tehdä poistonsa suunnitelman mukaisten poistojen järjestelmää soveltaen (KILA 2008/1830). Lausunto on merkittävä ja menettelytapoja linjaava.

Lausunnon hakija oli niin sanottu tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, johon sovellettiin osakeyhtiölakia. Hakijan toimialana oli pääasiassa rakennuttaa tai hankkia omistukseensa taikka hallintaansa asuntoja, joita tarjotaan vuokralle. Talojen rakentamista rahoitettiin pääasiassa lainsäädäntöön perustuvien avustusten turvin.

Lausunnon hakija kertoi, että sen lainojen lyhennyssuunnitelmat olivat takapainotteisia; lainsäädännössä oli rajoitettu vuokriin sisällytettävien lainanlyhennysten määriä. Hakija kertoi, että jos se vähentäisi poistonsa suunnitelmapoistoina, se menettäisi muutamassa vuodessa koko oman pääomansa ja ajautuisi pääomarakenteensa vuoksi selvitystilaan. Hakija tiedusteli, voisiko se osakeyhtiölain alaisena, niin sanottuna tavallisena kiinteistöyhtiönä tehdä poistonsa ilman ennalta laadittua poistosuunnitelmaa KPL 5:12 §:n mukaisesti tai vaihtoehtoisesti soveltaa sellaisia suunnitelmapoistoja, jotka vastaavat sen ottamien korkotukilainojen lyhennyksiä.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että voimassa oleva kirjanpitolaki on säädetty Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiivien toteuttamiseksi. Tilinpäätösdirektiivit ovat keskeinen ohjenuora lain tulkinnassa. Kuten kirjanpitolautakunta on aikaisemmassa lausunnossaan (KILA 2003/1713) todennut, mahdollisuus vähentää poistot ilman ennalta laadittua suunnitelmaa (KPL 5:12 §) on poikkeus suunnitelmapoistoja edellyttävästä pääsäännöstä (KPL 5:5 §). Poikkeusmahdollisuus on riippuvainen kirjanpitovelvollisen yhteisömuodosta; osakeyhtiölain mukaisia, tavallisia kiinteistöosakeyhtiöitä mahdollisuus ei koske. Tilinpäätösdirektiivit velvoittavat kaikkia osakeyhtiölain alaisia kirjanpitovelvollisia soveltamaan suunnitelmapoistoja yhtiön toimialasta tai koosta riippumatta. Hakijan – niin sanottu tavallinen kiinteistöosakeyhtiö – on vähennettävä poistonsa KPL 5:5 §:n mukaisesti suunnitelman mukaisina poistoina.

Kirjanpitolautakunta totesi sovellettavasta poistojärjestelmästä, ettei poistojen sitominen lainan lyhennyksiin lähtökohtaisesti täytä kirjanpitolain vaatimusta suunnitelman mukaisista poistoista. Suunnitelman mukaisten poistojen järjestelmää sovellettaessa poistot vähennetään hyödykkeen teknistaloudelliseen kulumiseen ja vastaisiin tulonodotuksiin perustuen, ei lainan lyhennyksiin. Jos lainan lyhennykset vastaavat hyödykkeiden kulumista ja tuotto-odotuksia, ehdotettu menettely on hyväksyttävissä. Tulonodotukset ovat kirjanpitovelvolliskohtaisia, kirjanpitovelvollisen itsensä selvitettäviä asioita. Siihen kirjanpitolautakunta ei näyttökysymyksenä ota kantaa.

Takapainoinen poistojärjestelmä on poikkeuksellinen. Yleisiin tilinpäätös­periaatteisiin kuuluva varovaisuus huomioon ottaen sen soveltamisperusteet on selvitettävä ja dokumentoitava tarkoin. Koska takapainotteiset poistot ovat poikkeuksellisia ja niihin liittyy erityinen vaara varovaisuudesta poikkeamiseen, oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi liitetietona on esitettävä riittävät perusteet tällaisen poistojärjestelmän soveltamiseen. Perusteena voidaan käyttää esimerkiksi realistisesti laadittua tulojenkertomissuunnitelmaa.

Kun hakija viittasi lausuntopyynnössään oman pääoman menettämistä koskeviin osakeyhtiölain säännöksiin, kirjanpitolautakunta toteaa lausunnossaan, että osakeyhtiölain oman pääoman menettämistä koskeva säännös (OYL 20:23 §) perustuu lähtökohtaisesti oman pääoman määrää koskevaan laskelmaan. Laskelma perustuu vain osittain tasearvoille. Laskelmassa voidaan ottaa huomioon omaisuuden todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpito­arvon välinen erotus säännöksessä mainituin edellytyksin. Osakeyhtiölain säännöksessä säädetään myös toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa annettavista tiedoista silloin, kun oman pääoman säilyminen on perusteltu laskelman avulla.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki