Oma­ehtoinen poikkeus­lupa tilin­päätöksen ja toiminta­kertomuksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjan­pitovelvollisessa (2021/2015)

18.5.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Kila päätti antaa omaehtoisen lausunnon samoin perustein kuin se teki keväällä 2020 koskien tilinpäätösten laatimisajan pidentämistä. Uusi poikkeuslupa koskee ennen 1.1.2021 päättyneitä tilikausia ja poikkeusluvan soveltamisen edellytykset on listattu poikkeuslupaan.

Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa poiketa KPL 3:6 §:n määräajasta, jos:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän kuukauden määräajan päättymistä, ja
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona

Lausunnossa Kila toteaa, että sen toimivalta ulottuu vain tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseen. Kila ei voi myöntää poikkeusta osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta. Samoin verotuksen osalta Kilalla ei ole toimivaltaa myöntää määräaikojen pidennyksiä.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki