Ohjelmistotulojen jaksottaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa siitä, miten tuotot tulee jaksottaa ohjelmistojen valmistukseen, konsultointiin ja myyntiin liittyvässä liiketoiminnassa. Hakija kertoi, että ensimmäisen sopimuskauden myyntihintaan sisältyy muun muassa ohjelmiston käyttöoikeus (lisenssi), asiakkaan toiminnan ja www-seurantatarpeiden kartoitus ja konsultointi, seurannan käynnistäminen yhdessä asiakkaan osoittaman sivuston hallitsijan kanssa, seurannan konfigurointi asiakkaan sivustojen tarpeita vastaavaksi, konsultointi kerättyyn dataan perustuen, käyttäjien koulutus ja ylläpito. Seuraavien sopimuskausien myyntihintaan sisältyy ohjelmiston käyttöoikeus (lisenssi), seurannan konfigurointi tarvittaessa, konsultointi kerättyyn dataan perustuen, käyttäjien koulutus ja ylläpito. Sopimuksen kokonaishinta maksetaan, kun sopimus solmitaan. Sopimuskausi ei ole kalenterivuosikohtainen, vaan voimassa tietyn ajan sopimuksen tekopäivästä. Laskutus tapahtuu aina kyseisen kauden alussa.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei hakijan kuvaamassa tilanteessa ole kysymys ohjelmiston kertalisenssin myymisestä. Hakemuksen tarkoittamassa tilanteessa on kysymys suoritekokonaisuudesta, joka koostuu myyjän toimittamasta ohjelmiston ajallisesti rajoitetusta käyttöoikeudesta sekä ohjelmiston käyttöön liittyvistä oheispalveluista (kuten käyttäjien koulutus, konsultointi ja ylläpito). Yhdessä nämä muodostavat sellaisen palvelukokonaisuuden, josta saadut myyntitulot tulee jaksottaa tilinpäätöksessä sopimusajalle suoriteperiaatteen mukaisesti. Jaksotus tehdään lähtökohtaisesti tasaerinä sopimuskaudelle; tästä voidaan poiketa, jos kirjanpitovelvollinen osoittaa jonkun muun menetelmän kuvaavan paremmin saadun tulon ajallista jakautumista.

Hakijan antamien tietojen mukaan sopimuskauden kahden ensimmäisen viikon aikana toteutettavan asennustyön osuus kokonaiskustannuksista on huomattavan suuri. Kirjanpitolautakunta katsoo, että jos hakija palvelusopimuksessa luotettavasti erittelee asennus- ja muun käyttöönottotyön osuuden sopimuskokonaisuudesta, hyvän kirjanpitotavan mukainen on myös menettely, jossa sopimuksen tämä osuus tuloutetaan sen valmistuttua. Näin meneteltäessä jäljelle jäävä lisenssivuokra jaksotetaan pääsäännön mukaisesti tasaerinä sopimuskaudelle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki