Myyntitulojen kirjaaminen peliliiketoiminnassa

18.3.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1934

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa, miten peliliiketoiminnassa tulisi jaksottaa lisäpalveluiden myynnistä saadut tulot; hakija esitti kaksi jaksotusvaihtoehtoa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että myynti on tuloutettava suoriteperusteisesti mukaisesti. Tällöin on arvioitava, milloin ja millä edellytyksin suoritteen luovuttamisen asiakkaalle on tapahtunut. Kirjanpitolautakunta ei ota kantaa hakemuksessa esitettyjen jaksottamisaikojen hyvän kirjanpitotavan mukaisuuteen; tältä osin arviointi kuuluu kirjanpitovelvolliselle itselleen. 

Jos pelisovelluksen kertakäyttöisen lisäpalveluun ei liity myöhempää suoritusvelvoitetta, sen luovuttamisen on katsottava tapahtuneen välittömästi lisäpalvelusuoritteen myynnin luovutushetkellä. Siten se merkitään asianomaisen tilikauden tilinpäätökseen kokonaisuudessaan myyntituotoksi. 

Jos pelisovelluksen kestohyödykkeiden myyntiin liittyy myyjän myöhempi toimitusvelvoite, se on hyvän kirjanpitotavan mukaan jaksotettava suoritteen luovuttamisen mukaisessa tahdissa. Kestohyödykkeiden myynnistä saadut suoritukset, siltä osin kun palvelua ei ole toimitettu, ovat myyjän kannalta saatuja ennakoita. 

Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakijan toimiala sekä liiketoiminnan luonne huomioon ottaen tilinpäätöksessä noudatettavilla palvelusuoritteiden myynnin jaksotusratkaisuilla on hakijalle keskeinen merkitys paitsi tilikauden tuloksen muodostumisen, myös yleisemmin tilinpäätöksen taloudellisesta tilasta antaman kuvan kannalta. Kirjanpitolautakunta piti tärkeänä, että tilinpäätöksessä esitetään myynnin jaksotusperiaatteista tarpeelliset tiedot oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisen asemasta. Tämä tarkoittaa muun ohella, että olennaiset muutokset toimintaperiaatteissa – kuten tilikausien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat – sekä niiden taloudelliset vaikutukset vertailutietoineen esitetään tilinpäätöksessä liitetietoina.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki