CTA Paikka
CTA Paikka

Maatilayhtiön tilinpäätöksen laatiminen

11.12.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa siitä, miten maatilaosakeyhtiön varallisuutta tulee käsitellä tilinpäätöksessä. Hakija tiedusteli myös, voidaanko maa­tilaosakeyhtiön maksuperusteisuuteen pohjautuvan tilinpäätöksen katsoa antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, ellei kaikki varallisuus näy taseessa. Hakija kysyi, onko olemassa jokin euromääräinen raja, joka edellyttäisi maatilaosakeyhtiön esittävän koko varallisuutensa suoriteperusteisesti.

KILA vastasi, että maksuperustetta sovellettaessa kirjanpitoon merkitsemistä ei ratkaise tuotannontekijän vastaanottaminen, vaan sen maksuajankohta. Velaksi ostettuja tuotannontekijöitä ei kirjata ennen kuin ne on maksettu. Mitä tulee pysyvien ja vaihtuvien vastaavien hankintamenon merkitsemiseen taseeseen, arvostamiseen ja jaksottamiseen, kirjanpitolaki ei sisällä näiden osalta maatalouden harjoittamista koskevia poikkeussäännöksiä.

Maksuperusteisen tilinpäätöksen ainoa eroavaisuus suoriteperusteisesti laadittuun tilinpäätökseen on kirjaamisperusteen ja tilinpäätökseen merkitsemisen ajankohta; vastaanotto- taikka luovutusajankohdan sijasta käytetään maksuajankohtaa.

KILA katsoi, että maksuperuste on osake­yhtiömuodossa tavanomaisesta poikkeava kirjaamisperuste tilinpäätösperiaatteena silloinkin, kun on kysymys maatalouden harjoittamisesta. Maksuperusteisuuden soveltamista ja sen vaikutuksia tulee selostaa liitetiedoissa tilinpäätöksen laatimisperiaatteena. Liitetiedoissa tulee esittää tiedot menettelyn vaikutuksista tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Lisäksi maksuperusteisuudesta johtuvat, taseeseen merkitsemättömät ostovelat ja myyntisaamiset tulee ilmoittaa liite­tiedoissa oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi. Niinikään maksuperusteisuudesta johtuvat vaihto-omaisuuden ja pysyvien vastaavien muutokset tulee selostaa liitetiedoissa, jos ne ovat olennaisia tietoja tilinpäätöksen lukijalle.

Kirjanpitolautakunta suositteli, että jos maatalouden harjoittajaosakeyhtiöllä on merkittävää sellaista toimintaa, johon ­kirjanpitolain maataloudelle sallima maksuperusteisuus ei sovellu, tilinpäätös laadittaisiin suoriteperusteen mukaisesti. Maatilaosake­yhtiöiden keskinäisen vertailukelpoisuuden edistämiseksi lautakunta suositteli myös, että sellaiset maatilaosakeyhtiöt, joihin on siirretty apporttina vaihto-omaisuutta taikka pysyviä vastaavia, selostaisivat liitetiedoissaan apporttiomaisuuden käsittelyn sekä arvostusperiaatteet.

Lausunnossaan kirjanpitolautakunta suositteli, että maatilaosakeyhtiö laatisi tilinpäätöksensä lähtökohtaisesti suoriteperusteisesti, koska maatalouteen perustuva poikkeus on KPL 3:4 §:ssä rinnastettu vähäisyyteen. Suoriteperustetta noudattavan kirjanpitovelvollisen koko varallisuus, niin vaihto-omaisuus kuin pysyvät vastaavatkin, tulee merkityksi taseeseen ja tilikauden tulos muodostuu näin ­kirjanpitoteoreettisesti oikein. Tällöin maksuajankohtien valinnat eivät vaikuta tilikauden tulokseen eivätkä kirjanpitovelvollisen taseasemaan.

Suoriteperusteisuuden velvoittavuudelle ei kuitenkaan voida asettaa euromääräistä rajaa. Lautakunta totesi yleisellä tasolla, että mitä suurempi on maataloustoiminnan volyymi, sitä tarkoituksenmukaisempaa suoriteperusteen soveltaminen tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on oikean ja riittävän kuvan kannalta.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki