Määrätarkoitukseen saadun pääomasijoituksen kirjaamisesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta haettiin ohjetta määrätarkoitukseen saadun pääomasijoituksen kirjaamisesta muun muassa suunnitelman mukaisten poistojen vähentämisvelvoitteen osalta. Hakija oli kymmenen kunnan omistama jätevedenpuhdistuspalveluja tuottava yhtiö. Hakemus koski tilannetta, jossa perustajaosakkaita myöhemmin osakkaiksi tulleet neljä kuntaa olivat sitoutuneet antamaan yhtiöön pääomaa. Pääomalla oli tarkoitus rahoittaa niiden kuntien maantieteelliselle suunnalle kohdistuva siirtoviemäreiden ja pumppaamojen (liityntäviemärit) rakentaminen. Tätä sijoitusta kutsuttiin hakemuksessa määrätarkoitukseen saaduksi pääomasijoitukseksi. Osakassopimuksen mukaan siirtoviemäreitä pumppaamoineen ei lueta niihin kustannuksiin, joiden perusteella osakkaalta peritään maksuja tulevina tilikausina. Saatu pääomasijoitus merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjata määrätarkoitukseen saatu pääomansijoitus vähentämään sillä rahoitetun investoinnin hankintamenoa. Lisäksi hakija tiedusteli, tuleeko sen kirjata määrätarkoitukseen saadulla pääomasijoituksella rahoitettu investointi kerralla kuluksi, koska siihen ei liity tulonodotuksia.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen investoinnin, joka on rahoitettu määrätyllä sijoitettuun vapaaseen omaan pääoman kirjatulla pääomasijoituksella, hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelmaan mukaan poistoina kuluksi. Hyvän kirjanpitotavan vastaista on kirjata SVOP-pääomasijoitus kyseisen investoinnin hankintamenon vähennykseksi (avustusten tavoin).

Kirjanpitolautakunta totesi, ettei pelkästään osakkaiden sopimukseen siitä, ettei liityntäviemäreiden poistoja vastaavia veloituksia peritä uusilta osakkailta, voida perustaa kertakulukirjausta. Lautakunnan käsityksen mukaan liittymäviemäri-investointi kerryttää yhtiölle tuloa ainakin välillisesti, koska juuri se tekee mahdolliseksi yhtiölle periä uusilta osakkailta tuloja. Jos viemäriverkostokokonaisuuden todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo havaitaan pysyvästi verkoston poistamatonta hankintamenoa pienemmäksi, KPL 5:13 §:n mukaisen arvonalennuskirjauksen edellytykset ovat olemassa. Näiden edellytysten täyttyminen tulee tutkia tilikausikohtaisesti tilinpäätöstä laadittaessa.

Hakemuksen tarkoittamasta liittymä-viemäri-investoinnin erityisluonteesta tulee antaa selvitys liitetiedoissa oikean ja riittävän kuvan ­varmistamiseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki