Listayhtiön johdon eläkesitoumuksia koskevat liitetiedot

10.12.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2013/1906

Finanssivalvonta pyysi kirjanpito­lautakunnalta lausuntoa siitä, mitä tietoja tilinpäätöksessä tulee ilmoittaa lista­yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkesitoumuksista. Lausuntopyyntö koski sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia eläkkeitä. Lisäksi lausuntopyynnössä tiedusteltiin, tuleeko eläkesitoumuksista esittää euromääräisiä tietoja.

Lautakunta vastasi, että lakisääteisistä eläkkeistä, kuten työntekijän eläkelakiin perustuvista eläkkeistä, tulee ilmoittaa suoriteperusteisen eläkemenon määrä KPA 2:8.4 §:ssä säädetyllä tavalla. Lista­yhtiön on annettava liitetieto henkilöittäin eriteltynä toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan samoin kuin muista säännöksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Tieto on esitettävä silloinkin, kun kirjan­pitovelvollinen ei ole järjestänyt asianomaisille henkilöille lisäeläketurvaa.

Kun kirjanpitovelvollinen on tehnyt vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn, tilikauden kuluna vähennetään tällaisen eläke­vastuun tilikaudella kertynyt määrä. Jos kirjanpitovelvollinen on sopinut toimitusjohtajalle, hänen sijaiselleen tai muulle KPA 2:8.4 §:ssä tarkoitetulle henkilölle tulevasta lisäeläketurvasta vakuutusyhtiön, eläkesäätiön tai eläkekassan kanssa, liitetiedoissa on ilmoitettava järjestelystä ja selostettava sen keskeiset ehdot. Liitetietona tulee tämän mukaisesti ilmoittaa muun muassa eläkeikä ja eläkkeen taso (esimerkiksi prosentteina asianomaisen henkilön eläkepalkasta). Myös eläkepalkan määräytymistapa tulee ilmoittaa. Liite­tiedon tulee sisältää eläkesopimuksen nojalla kertynyt tilikauden suoriteperusteinen lisäeläkemenon määrä henkilöittäin eriteltynä.

Silloin kun lisäeläketurva on yrityksen omalla vastuulla, liitetiedoissa tulee ilmoittaa myös lisäeläkkeestä johtuva eläkevastuuvelan taseeseen merkitty määrä henkilöittäin eriteltynä. Jos eläkevastuu on sellainen, että kirjanpitovelvollisen ei ole vielä tullut merkitä sitä taseeseen velaksi, eläkevastuusta esitetään myös KPA 2:7.2 §:ssä säädetty liitetieto. Siitä tulee käydä ilmi eritellysti eläkevastuun määrä sekä perustelu sille, miksei eläkevastuuta ole merkitty taseeseen. Syynä voi olla esimerkiksi se, että eläkesitoumuksen ehdot eivät ole täyttyneet.

Sekä lakisääteistä että vapaaehtoista eläketurvaa koskevat liitetiedot toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan sekä muista KPA 2:8.4 §:ssä tarkoitetuista toimielimiin kuuluvista henkilöistä on esitettävä erikseen oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi KPL 3:2.1 §:ssä säädetyllä tavalla. Esittäminen voi tapahtua esimerkiksi taulukkomuodossa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki