Liittymismaksujen tulouttaminen ja virheen korjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Vesihuoltotoimintaa harjoittava osuuskunta oli saanut putkilinjoihinsa liittyjiltä liittymismaksuja. Ne olivat ehtojensa mukaan siirtokelpoisia. Osuuskunta oli esittänyt liittymismaksut taseessaan vapaan oman pääoman ryhmässä tase-eränä ”Liittymismaksut”.

Putkilinjojen tasearvoista oli tehty poistot niin mitoitettuina, että osuuskunta oli päässyt nollatulokseen. Noudatetun poistopolitiikan vuoksi tasearvot olivat olennaisesti putkilinjojen todellista arvoa korkeammat.

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, voisiko se tulouttaa omaan pääomaan kirjattuja liittymismaksuja ja esittää tuloslaskelmassaan tuloutuksen suuruisen kertapoiston yliarvostetuista putkilinjoista: näin molemmat virheet kuittaantuisivat pois.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että liittymismaksut, joita ei palauteta, ovat tuloa. Siirtokelpoisuus ei vaikuta asiaan. Kun aikaisemmalta tilikaudelta puuttuu tulo, korjaus tulee tehdä oman pääoman erään Edellisten tilikausien voitto/tappio (näin myös KILA 2005/1750).

Kirjanpitolautakunta katsoi, että menettely, jossa suunnitelman mukaisia poistoja sovellettaessa syntyy yliarvostustilanne, ei ole hyvän kirjanpitotavan mukainen. Kun tällainen havaitaan, tilinpäätöksessä on tehtävä tarpeellinen lisäpoisto, jotta putkilinjojen tasearvo vastaa tällaisten hyödykkeiden senhetkisiä tulonodotuksia.

Lisäksi kirjanpitolautakunta totesi, ettei liittymismaksujen ja niillä rahoitettujen putkiverkkojen välillä vallitse sellaista kirjanpidollista yhteyttä, joka oikeuttaisi hakijan esittämän korjausehdotuksen toteuttamisen. Liittymismaksujen tulouttamista ja putkilinjojen arvostamista tulee tarkastella erillisinä kirjanpitokysymyksinä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki