Lausunto sijoitusrahastolain muuttamiseen liittyvistä valtiovarainministeriön asetusehdotuksista

15.5.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Valtiovarainministeriö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa ehdotuksestaan asetukseksi rahastoesitteestä ja ehdotuksesta asetukseksi rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuosikatsauksesta. Ehdotukset liittyvät 31.12.2011 voimaantulleeseen lakiin sijoitusrahastolain muuttamisesta.

Yleisenä kannanottona kirjanpitolautakunta totesi, että finanssisektorin tilinpäätösnormeja arvioitaessa on tärkeää, että erot yleiseen kirjanpitolainsäädäntöön minimoidaan, jottei toimialasääntely tarpeettomasti eriydy. Jäljelle jääville eroavuuksille on oltava tosiasiallinen ja selkeä toimialakohtainen peruste. Tämän mukaisesti kirjanpitolautakunta esitti, että esimerkiksi tuloslaskelmakaavassa ”voitto”-käsitteen oheen tulee merkitä ”tappio”. Kirjanpitolautakunta totesi, että sijoitusrahaston tuloslaskelmakaavaan on ehdotettu sekä brutto- että nettoperiaatteen käyttämistä.

Kirjanpitolautakunnan mielestä tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräksi ei yleensä ole perusteltua. Lautakunta suosittelee bruttoperiaatteen noudattamista, ellei poikkeamiselle ole perusteltua syytä. Lautakunta totesi, että tasekaavassa vastaavaa-puolella esitetään johdannaissopimusten arvonnousut ja vastattavaa-puolella niiden arvonalentumiset. Kun kyse kuitenkin on ilmeisesti bruttoarvoista, vastaavaa-puolelle tulisi merkitä johdannaissopimusten positiiviset erot ja vastattavaa-puolelle negatiiviset erot; tällainen menettely olisi yhdenmukainen esimerkiksi luottolaitosten tasekaavan kanssa. Lautakunta totesi myös, että viittaukset luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin näyttävät eräissä tapauksissa rajoittavan sitä, mistä asianomaisissa lainkohdissa säädetään; tämä kirjanpitolautakunnan mukaan voi vaikeuttaa tulkintaa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki