Lausunto osakeyhtiölakityöryhmän mietinnöstä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Osakeyhtiölakityöryhmä ehdottaa laajaa mahdollisuutta oman pääoman jakamiseen. Jakokelpoiseksi ehdotetaan muun muassa Arvonkorotusrahastoa ja johdonmukaisuuden vuoksi myös IAS-periaatteiden soveltamiseen liittyvää Käyvän arvon rahastoa. Kirjanpitolautakunta huomautti, ettei arvonkorotusrahastoa voida säätää jakokelpoiseksi, koska tämä olisi vastoin EU:n tilinpäätösdirektiivejä. Näin johdonmukaisuus arvonkorotusrahaston ja käyvän arvon rahaston käsittelyn osalta johtaa siihen, että myös käyvän arvon rahaston tulisi olla jakokelvoton.

Kirjanpitolautakunta ehdotti, että osakeyhtiölakiin otettaisiin IAS-periaatteiden mukainen säännös apporttiomaisuuden käsittelystä käyvän arvon mukaisesti. Nykyisin apportti on mahdollista merkitä kirjanpitoon myös käypää arvoa alempaan rahamäärään.

Työryhmä ehdotti voitonjaon kriteeriksi nykyisen vahvistetun taseen mukaisen vapaan oman pääoman sijasta maksukyvyttömyyttä: jos osakeyhtiötä uhkaa maksukyvyttömyys, varoja ei saisi jakaa. Kirjanpitolautakunta huomautti, että jos näin säädetään, osakeyhtiölaissa tulisi määritellä yksityiskohtaisesti maksukyvyttömyyden sisältö ja mittaamistapa. Asianmukaista ei ole jättää näin merkittävää kysymystä tulevan oikeuskäytännön varaan. Lautakunta totesi myös, että puutteistaan huolimatta perinteinen taseen vapaa oma pääoma on voitonjakokriteerinä selkeä. Selkeä kriteeri on soveltajalleen oikeusturvallinen.

Kirjanpitolautakunta ehdotti myös, että kokonaisuudistuksesta irrotettaisiin IAS-sääntelytarpeeseen liittyvät ehdotukset ja että ne muutettaisiin jo nykyiseen osakeyhtiölakiin. IAS-sääntelytarve on kiireellinen, koska Euroopan yhteisöjen tekemän päätöksen mukaisesti pörssiyhtiöiden on siirryttävä IAS-raportointiin jo vuoden 2005 tilinpäätöksen osalta. Jotta vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen vertailutietona voitaisiin esittää vertailukelpoisesti laaditut (=IAS-periaatteiden mukaan laaditut) tuloslaskelma ja tase, jo tilikauden vuoden 2003 taseesta tulisi olla IAS-perusteinen. Muussa tapauksessa saatetaan joutua tekemään jälkikäteisiä muuntolaskelmia.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki