Laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen tuloslaskelmaan merkittävistä eristä

25.11.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan lausunto 2021/2018 koskee verrattain uutta toimialaa, eli laskutuspalveluyrityksiä. Lausunnon hakija, siis laskutuspalveluyritys, selvittää hakemuksessaan hyvin laajasti toimintaperiaatteitaan ja sopimustaan niin sanotun kevytyrittäjän kanssa sekä suhdettaan kevytyrittäjän palvelun tilaajaan.

Vaikka termit laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä ovat jo vakiintuneet käytäntöön, toteaa Kila hakemuksen pohjalta, että tapoja toimia ketjussa kevytyrittäjä – laskutuspalveluyritys – palvelun tilaaja eli loppuasiakas on mahdollista olla hyvinkin erilaisia kulloinkin noudatettavasta sopimustekstistä riippuen. Siten tämä nyt annettu lausunto koskee tätä hakemuksessa käsiteltyä tapausta, eikä siitä voida vetää laajempia johtopäätöksiä mahdollisesti muilla tavoin toimivien laskutuspalveluyritysten osalta.

Lausunnon alussa Kila toteaa, että oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tilinpäätöksen on kussakin tapauksessa kuvattava juuri kyseisen kirjanpitovelvollisen toimintaa. Siten kirjan­pidosta tilinpäätökseen päätyvillä liiketapahtumilla tulee olla tosiasiallinen yhteys asianomaisen yrityksen itsensä todelliseen toimintaan. Erilläänpitotehtävää käsittelevä entiteettiperiaate sanoo, että kunkin yksikön kirjanpitoon merkitään vain ja ainoastaan juuri sen omat liiketapahtumat, ei muiden talousyksiköiden. Näin ollen lausunnon kannalta on olennaista, kenen liiketapahtumista kulloinkin on kyse.

Lausunnon alussa Kila toteaa, että oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tilinpäätöksen on kussakin tapauksessa kuvattava juuri kyseisen kirjanpitovelvollisen toimintaa.

Kila toteaa hakijan kuvauksen perusteella hakijan toimivan asiamiehen roolissa ja siten kevytyrittäjän palvelut loppuasiakkaalle eivät ole sen liiketapahtumia. Laskutuspalveluyritys myös säilyttää loppuasiakkaan maksamia varoja kirjanpidon ulkopuolisilla asiakasvarojen tilillä, joka tukee Kilan tulkintaa. Asiakasvaroista on lausuttu enemmän Kilan aiemmissa lausunnoissa KILA 836/1986 ja KILA 1695/2003.

Edellä olevista seikoista johtuen Kila toteaa, että hakijan liike­vaihtoon tulee ainoastaan laskutuspalveluista saadut palkkiot, ei loppuasiakkaan maksamat suoritukset. Vastaavasti kevytyrittäjälle palkkana tilitetty maksusuoritus ei ole hakijan omia tuloslaskelman Henkilöstökuluissa esitettäviä palkka­kuluja, vaan se käsitellään asiakasvarojen tilillä tilityksenä kevytyrittäjälle. Kila lausuu myös, että tämän tapainen sopimusmenettely ja sen vaikutus tilinpäätökseen on hyvä avata tilinpäätöksen lukijalle kuvaamalla se liitetiedoissa myös taloudellisen merkityksen osalta.

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava kaikilta osin suoriteperusteisesti.

Hakijan esittämään tapaan käsitellä tilinpäätöshetkellä kesken olevia palvelusuoritteita maksuperusteella ei Kila suhtaudu myönteisesti. Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava kaikilta osin suoriteperusteisesti. Siten kevytyrittäjän jo luovuttama ja laskutuspalveluyrityksen loppuasiakkaalta laskuttama palvelusuorite kuuluu laskutuspalveluyrityksen päättyneelle tilikaudelle.

Kila ei toimivaltansa puitteissa lausu esimerkiksi arvonlisäverokäsittelystä, mutta Verohallinto on antanut ohjeen ”Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä”. Tästä ohjeesta on irrotettu arvonlisäverokysymykset ja niistä valmistellaan oma ohje Verohallinnossa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2020:123 muutti vallinnutta arvonlisäverotuskäytäntöä laskutuspalveluyrityksen perimien palkkioiden alv-käsittelyn osalta. Nähtäväksi jää, mitä muita muutoksia uuteen ohjeeseen tulee.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki