Kuljetus- ja kaivinkoneyritysten juoksevien menojen kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi tilitoimiston hakemuksesta lausunnon kuljetusyritysten ja kaivinkoneyrittäjien juoksevien menojen kirjaamisesta. Lautakunta kertoi, että tuloslaskelmakaavassa kuluerä esitetään sitä ylempänä, mitä välittömämpi yhteys sillä on ulkopuoliselle luovutettavan hyödykkeen aikaansaamiseen.

Sellaisten huolto- ja korjauspalveluiden hankintamenot, joita kuljetus- tai koneyritys ostaa ulkopuolisilta toimintakapasiteettinsa ylläpitämiseksi, esitetään kululajikohtaisen tuloslaskelman erässä Ulkopuoliset palvelut. Menot liittyvät välittömästi puheena olevien yritysten tuottamien palveluiden aikaansaamiseen; palveluiden tuottamiseen tarvittavien koneiden on oltava toimintakunnossa. Jos kirjanpitovelvollinen tuottaa huolto- ja korjaamopalvelut itse, tuottamiseen liittyvän oman henkilötyön hankintameno esitetään tuloslaskelman erässä Henkilöstökulut sekä materiaalien hankintameno erässä Aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Tiemaksut, lauttamaksut ja muut vastaavat maksut kuljetus- tai koneyritysten tulee esittää erässä Ulkopuoliset palvelut. Maksut kuuluvat yleensä välittömänä osana kuljetuspalvelun tuottamiseen, koska ne on maksettava, jotta kirjanpitovelvollinen voisi toteuttaa asiakkaaltaan saamansa kuljetustoimeksiannon. Polttoaineista ja renkaista aiheutuvat kulut sisällytetään erään Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Puheena olevat menot aiheutuvat välittömästi kuljetus- ja kaivinkonepalveluiden tuottamisesta.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että polttoaine- ja rengasvaraston hankintameno sisällytetään taseessa vaihto-omaisuuteen. Hyvään kirjanpitotapaan kuuluvasta olennaisuuden periaatteesta kuitenkin aiheutuu, ettei esimerkiksi jo käyttöönotetun ja ajoneuvon tai koneen tankkiin lasketun polttoaineen hankintamenoa yleensä ole tarpeen aktivoida. Jos polttoainetankkiin hankitaan jatkuvasti täydennystä kulutusta vastaavasti ja määrän muutokset ovat vähäisiä, tällaisen ”normaalivaraston” hankintamenoksi voidaan aktivoida sama rahamäärä tilikaudesta toiseen (KPL 5:6.3 §).

Ajoneuvovakuutukset ja -verot sekä katsastusmaksut sisällytetään tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. Ne liittyvät kirjanpitovelvolliseen kokonaisuutena; niitä ei ole mahdollista määrittää tietyn asiakkaalle luovutettavan palvelun tai tavaran osaksi. Tällaisia ovat yleensä myös esimerkiksi ulkopuolisilta ostettujen hallinnollisten palveluiden hankintamenot, kuten kirjanpitopalveluiden hankintameno.

Erään Liiketoiminnan muut kulut sisällytetään pakolliset viranomaismaksut, kuten lausuntopyynnössä mainitut vakuutus- ja katsastusmaksut. Tällaisilla menoilla ei ole välitöntä yhteyttä kuljetus- tai kaivinkoneyrittäjien palvelusuoritteisiin. Palvelusuoritteet ovat yleensä matka-, aika- tai urakkaperusteisia. Puheena olevien maksujen suorittaminen on paremminkin lakisääteinen edellytys kirjanpitovelvollisen toiminnalle. Erään Liiketoiminnan muut kulut sisällytetään myös ajoneuvovero. Se ei ole välittömästi kirjanpitovelvollisen tulokseen perustuva vero, jollainen esitetäisiin erässä Muut välittömät verot.

Kirjanpitolautakunta sanoi myös, että esillä olevassa lausunnossa sanottuja periaatteita voidaan soveltaa myös muissa kuin lausunnon tarkoittamissa kuljetus- ja kaivinkoneyrityksissä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki