CTA Paikka
CTA Paikka

Koronvaihtosopimusten käsittely pienen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksessä

24.1.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

VIIMEAIKAISET KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT JA PÄÄTÖKSET

Osakeyhtiö oli tehnyt liikepankin kanssa koronvaihtosopimuksia. Sopimuksen juoksuaika oli pitkä, juoksuaikaa oli jäljellä 12–21 vuotta. Jos koronvaihtosopimus on tehty kirjanpitovelvollisen vieraan pääoman korkomenojen suojaustarkoituksessa ja sopimus toimii kirjanpitovelvolliselle suotuisasti, sopimuksen perusteella saavutetut säästöt tulee kirjata korkomenoja vähentäviksi oikaisuiksi. Suojaustarkoituksessa saavutetut korkomenojen vähennykset eivät ole rahoitustuottoja, vaan rahoituskulujen oikaisuja. Jos sen sijaan sopimusta ei ole tehty suojaustarkoituksessa, sillä saavutetut tuotot ovat rahoitustuottoja.

Sellaisen sopimuksen, jota ei ole hankittu suojaustarkoituksessa, hankintameno merkitään sijoituksiin ja siitä tehdään tarvittaessa KPL 5:13 §:n nojalla arvonalennusvähennys. Vähennys tehdään, jos arvonalentuminen on pysyvä (kirjanpitovelvollinen ei voi osoittaa sitä tilapäiseksi); lähtökohtaisesti arvona pidetään tilinpäätöspäivän markkinahintaa (tai ellei ole saatavissa, varovaisuuden periaatteella selvitettyä vastaavaa arvoa). Ellei sopimuksella ole hankintamenoa (kuten kirjanpitolautakunnalta tiedustellussa tapauksessa), tilinpäätöstä laadittaessa on arvioitava, tuleeko sopimuksen perusteella maksettavaksi sellaisia eriä, joista tulisi muodostaa pakollinen varaus.

Kirjanpitolautakunta ei edellyttänyt koko jäljellä olevan sopimuskauden arviointia, vaan katsoi, että pakollinen varaus on muodostettava, jos tilinpäätöksen laatimishetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella on todennäköistä, että lähitulevaisuudessa hakijalle aiheutuu sopimuksesta merkittäviä nettomääräisiä rahoitusmenoja. Lähitulevaisuudella kirjanpitolautakunta tarkoitti tilinpäätöksen laatimista seuraavaa ja sitä seuraavaa tilikautta.

Kirjanpitolautakunta totesi myös, että kirjapitovelvollisen on arvioitava, onko sopimuksesta annettava liitetieto kirjanpitolain oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan vaatimuksen perusteella (KPL 3:2.1 §). Kirjanpitoasetuksessa pieni kirjanpitovelvollinen on vapautettu puheena olevasta liitetiedosta KPA 2:7.4 §:ssä säädetyllä tavalla. Kirjanpitolautakunta kuitenkin totesi lausunnossaan yleisesti, että kirjanpitolain oikeaa ja riittävää kuvaa koskeva vaatimus ei syrjäydy kirjanpitoasetuksessa säädettyjen pientä kirjanpitovelvollista koskevien liitetietohelpotusten perusteella silloin, kun esillä oleva asia on kokonaisuutena arvostellen merkittävä ja poikkeaa kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta sekä aiemmasta kokemuksesta ottaen huomioon järjestelyn vaikutukset kirjanpitovelvollisen toiminnan tulontuottamiskykyyn sekä tase- ja vastuuasemaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki