Korjaustositteen käyttäminen, kun liiketoiminnan on jälkikäteen havaittu kuuluneen toiselle kirjanpitovelvolliselle

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poliisiviranomainen tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, saadaanko kirjanpidossa siirtää korjaustositteita hyväksikäyttäen tuloja ja menoja luvanvaraista autokoulutoimintaa harjoittaneelta kommandiittiyhtiöltä osakeyhtiölle. Jälkikäteen oli nimittäin käynyt ilmi, että autokoulutoimilupa oli siirtynyt puheena olevalle osakeyhtiölle.

Kun arvioidaan, kuuluvatko liiketapahtumat kommandiittiyhtiön vai osakeyhtiön kirjanpitoon, keskeisessä asemassa on liiketapahtumien ilmeneminen yrityksen ulkopuolisille. Kysymystä ei voida ratkaista pelkästään autokoulutoiminnan harjoittamista koskevan luvan perusteella.

Suhteessa viranomaisiin ulkoisesti havaittavia tunnusmerkkejä ovat muun muassa liiketapahtumiin liittyvien työnantajamaksujen ja arvonlisäveron suorittaminen. Suoritukset osoittavat, että maksaja itsekin mieltää suorituksensa perustana olevan liiketapahtuman kuuluvan itselleen. Sama koskee pankkitilin käyttämistä; yritys käyttää lähtökohtaisesti pankkitiliään omia liiketapahtumiaan koskevissa maksuissa.

Merkitystä on myös toiminnan pysyvyydellä. Liiketoiminnan jatkaminen aikaisempaa vastaavalla tavalla luo ulkopuoliselle käsityksen, että on kysymys toimintaa harjoittavan omasta liiketoiminnasta, josta tämä myös on kirjanpitovelvollinen. Toisaalta yritys voi toimia sopimuksen nojalla toisen lukuun. Tällöin ulkoiset tunnusmerkit eivät aina ole liikekumppanien, asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten havaittavissa. Lausuntopyynnöstä ei ilmene, että siinä olisi ollut kysymys toimimisesta toisen lukuun.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakemuksessa esitetyt seikat toiminnan ulkoisesta ilmenemisestä antavat aiheen olettaa, että liiketapahtumat kuuluvat kommandiittiyhtiön kirjanpitoon. Liiketapahtumien kuuluminen kommandiittiyhtiön tai osakeyhtiön kirjanpitoon on kuitenkin viimekädessä näyttökysymys. Kirjanpitolautakunta ei ota lopullista kantaa näyttökysymyksiin. Asiaan vaikuttavat mahdolliset sopimukset yhtiöiden välillä toisen lukuun toimimisesta ja riskin kantamisesta.

Elinkorkolaitoksen tilinpäätöksen erityiskysymyksiä, kirjanpitolautakunnan lausuntojen sitovuus

Kirjanpitolautakunta vas-tasi joukkoon elinkorkolaitoksen tilinpäätöstä koskevia kysymyksiä. Elinkorkolaitos on toimintamuotona harvinainen. Sitä koskevia erityisiä kirjanpitokysymyksiä ei tässä esitetä laajasti. Hakija tiedusteli myös kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen sitovuutta.

Kirjanpitolautakunta on valtuutettu KPL 8:1 §:ssä antamaan kirjanpitovelvolliselle lausuntoja ja ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta. Kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa (KPL 1:3 §). Kirjanpitolautakunta voi KPL 8:2.1 §:n mukaan tulkita hyvän kirjanpitotavan sisältöä antamissaan ohjeissa ja lausunnoissa.

Kun kirjanpitovelvollinen menettelee kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaisesti, hänen käyttämänsä menettely on hyvän kirjanpitotavan mukainen. Tämä koskee myös muuta kirjanpitovelvollista kuin lausunnon saanutta, jos kirjanpitovelvollinen soveltaa lautakunnan julkistamaa kannanottoa vastaavanlaisessa tilanteessa kuin se, jota varten lausunto on haettu. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen noudattaminen antaa kirjanpitovelvolliselle luottamuksensuojaa.

Kirjanpitolautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, ettei se ota kantaa näyttökysymyksiin. Jos kirjanpitovelvollinen toimii vastoin lautakunnan antamaa ohjetta tai lausuntoa, hän voi ainakin periaatteessa näyttää tuomioistuimessa, että asianomaisessa yksittäistapauksessa hänen soveltamansa kirjanpitolautakunnan kannanotosta eroava menettely on puheena olevaan yksittäistapaukseen soveltuvien säännösten ja määräysten ja siten myös hyvän kirjanpitotavan mukainen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki