Konserniohje

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolauta-kunnan yleisohjeessa konsernitilinpäätöksen laa-timisesta otettiin huomioon kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset. Lisäksi siinä muutettiin ja täsmennettiin aikaisempaa konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevaa ohjausta.
Yleisohjeessa otettiin huomioon seuraavat lainsäädännön muutokset:
• määräysvallan käsitteen laajentuminen (yksityishenkilö ei lähtökohtaisesti ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä osakeomistustensa perusteella)
• konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevien kokorajojen olennainen alentaminen (pienen kirjanpitovelvollisen ja pienen konsernin rajat säädettiin samoiksi: liikevaihto 7,3 milj. euroa, taseen loppusumma 3,65 milj. euroa ja keskimääräinen henkilöstömäärä 50)
• ulkomaisen tytäryhtiön poikkeava tilikausi (samatilikautisuusvaatimus rajoitettiin koskemaan vain emoa ja sen kotimaisia tytäryrityksiä)
• toiminnaltaan poikkeavan tytäryrityksen yhdisteleminen (toiminnan poikkeavuus poistettiin niiden syiden joukosta, joiden perusteella tytäryhtiö voidaan jättää yhdistelemättä)
• osakepääomasijoitukset (ohjeessa otettiin huomioon osakeyhtiölain muutos, jonka mukaan osakepääomaan voidaan tehdä sijoituksia antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan antaa korottamatta osakepääomaa)
• konsernin jakokelpoisten varojen käsite (ohjeessa otettiin huomioon osakeyhtiölain muutos, jonka mukaan osingonjaon jakokelpoista omaa pääomaa koskeva rajoite liittyy sellaisenaan vain jakajayhtiön vahvistettuun taseeseen, ei konsernitaseeseen)
• rahoitusleasingsopimuksen käsittelyä koskevien säännösten kumoaminen (rahoitusleasingsopimusta käsitellään nyt kaikkien kirjanpitovelvollisten erillistilinpäätöksissä että konsernitilinpäätöksissä lähtökohtaisesti vuokrasopimuksena eikä ostetun ja myydyn hyödykkeen tavoin).
Yleisohjeessa muutettiin tai täsmennettiin aikaisempaa ohjeistusta erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
• aatteellisen yhteisön ja säätiön konsernitilinpäätös
• tytäryhtiön lyhytaikaisen omistuksen kesto
• vaikutusvallan olennainen menettäminen tytäryrityksessä
• sisäisten myyntitappioiden eliminointi
• tytäryrityksen ehdollinen kauppahinta
• laskennallisten verojen käsittely hankintahetken omaa pääomaa määriteltäessä
• konserniaktiivan kohdentaminen
• yhteisyrityksen sisäisten erien eliminointi
• vähemmistöosuuden käsittely kun suhteellinen osuus muuttuu yhdistelyajanjaksolla
• muuntoerojen merkitseminen omaan pääomaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki