Konsernin sisäinen laskutus, oikea ja riittävä kuva

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poliisiviranomaisen suorittamaan rikostutkintaan liittyen kirjanpitolautakunnalta pyydettiin konsernin sisäistä laskutusta koskevaa lausuntoa. Lausunnon hakija esitti, että samaan konserniin kuuluva hollantilainen yhtiö laskutti suomalaista yhtiötä seitsemästä moottorista yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Myöhemmin lasku korvattiin uudella 14,6 miljoonan euron suuruisella laskulla; edellisen laskun määrään oli lisätty konsultointimenoja ”projektin myyntikulujen kattamiseksi”.

Hakija tiedusteli, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista siirtää konsulttimaksu kuvatulla tavalla osana moottorien yksikköhintaa ilman erittelyä toisen yhtiön kirjanpitoon. Hakija katsoi, että menettelyn avulla konsernin eri maissa sijaitsevia tytäryhtiöitä voidaan hyödyntää rahan alkuperäisen käyttötarkoituksen peittämiseen.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että yritykset voivat lähtökohtaisesti hinnoitella hyödykkeensä vapaasti; sillä, miten hyödykkeen hinta muodostuu, ei ole lähtökohtaisesti vaikutuksia kirjauksiin. Myöskään sillä, sopivatko osapuolet keskinäisistä transaktioista erillisillä laskuilla vai myytyjen moottoreiden tarkistetulla hinnoittelulla, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta kirjauksiin. Menettelytavalla voi olla vaikutusta liiketapahtuman kirjaamistapaan. Jos ostajayhtiö tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että ostolaskuun sisältyy menoja, joita ei voida lukea hyödykkeen hankintamenoon ja jotka tosiasiallisen luonteensa mukaan ovat esimerkiksi yhtiön liiketoiminnan muita kuluja tai ulkopuolisia palveluita, tällaiset menot on kirjattava tosiasiallisen luonteensa mukaisesti.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin myös, vaikuttaako kirjauksiin se, että konsultointityö oli kohdistunut noin 83 miljoonan USD:n arvoiseen projektiin kokonaisuudessaan eikä vain edellä selostettuun 9,7 miljoonan euron arvoisiin moottoreihin. Kirjanpitolautakunta viittasi ensimmäiseen kysymykseen antamaansa vastaukseen.

Hakija tiedusteli myös, vaikuttaako asiaan se, jos konsultointimaksu on ollut tosiasiassa lahjusmaksu. Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei välitöntä kirjanpidollista merkitystä ole sillä, maksetaanko rahamäärä erikseen vai osana moottoreiden kauppahintaa.

Tilinpäätöksen on kuitenkin annettava oikea ja riittävä kuva. Liitetiedoissa on esitettävä tätä varten tarpeelliset lisätiedot. Tarpeellinen lisätieto saattaa olla esimerkiksi tieto sellaisista kirjanpitolain kannalta olennaisista rikosprosessin kohteena olevista konsultointimenoista, jotka on saatettu merkitä tilinpäätöksessä virheelliseen erään. Kuvatussa tilanteessa yhtiölle voi aiheutua myös siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka aiheuttavat myöhemmin lisäkirjauksia. Asiaan liittyvät näyttökysymykset ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät kysymyksenasettelut ovat kuitenkin kirjanpitolautakunnan lausuntovallan ulkopuolella. Kirjanpitokysymys on kysytyistä seikoista mahdollisesti aiheutuvat liitetiedot sekä tulojen esittäminen ja erittely tuloslaskelmassa ja taseessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki