Kirjanpitolautakunnan yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä

18.10.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yleisohjeen tarkoituksena on opastaa perustajaurakointitoiminnan kirjanpidollisten erityiskysymysten ratkaisussa, yhtenäistää kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjä sekä edistää hyvää kirjanpitotapaa.

Yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan aiemmin 17.1.2006 antaman yleisohjeen perustajaurakoinnista tilikausilla, jotka alkavat 1.7.2017 tai sen jälkeen; kirjanpitovelvollinen voi soveltaa tätä ohjetta myös 1.7.2017 kuluvan tilikauden kirjanpitoon ja siitä laadittavaan tilinpäätökseen. Esitetystä huolimatta lautakunta pitää kirjanpitolain (1336/1997; KPL) 1:3 §:ssä tarkoitetun hyvän kirjanpitotavan mukaisena aiemman yleisohjeen 17.1.2006 soveltamista 1.7.2017 jälkeen seuraavan kolmen vuoden aikana päättyviltä tilinkausilta laadittavissa tilinpäätöksissä edellyttäen, että menettelystä annetaan liitetieto.

Uudessa yleisohjeessa on otettu huomioon Kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä annetun asetuksen (PMA-asetus) vaikutukset.

Kirjanpitolautakunta pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena myös IFRS-standardien noudattamista perustajaurakoinnin käsittelemiseksi erillistilinpäätöksessä esimerkiksi silloin, kun yritys kuuluu konserniin, josta laaditaan konsernitilinpäätös IFRS-perusteisesti.

Aiemman 17.1.2006 annetun yleisohjeen antamisen jälkeen Verohallinto ohjeisti vuonna 2008 perustajaurakoinnin verotusta (viimeksi päivitetty 16.8.2012). Toisin kuin aiemmassa yleisohjeessa, Verohallinto perusti oman ohjeistuksensa juridiseen näkökulmaan, jossa rakennusliike ja kohdeyhtiö ovat erillisiä verosubjekteja. Tämä on ollut omiaan johtamaan tilanteeseen, jossa aiempaan yleisohjeeseen perustuvan tilinpäätöksen ja tuloverotuksen ratkaisut muun muassa tulon jaksottamisessa ja omaisuuden arvostamisessa poikkeavat väliaikaisesti toisistaan.

Ottaen erityisesti huomioon KPL 2:6 §:n vuoden 2015 lainuudistuksessa tarkennetun sisällön, lautakunta pitää johdonmukaisena perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyn perustamista entiteettiperiaatteen mukaiseen menettelyyn, mikä johtaa lähtökohtaisesti yhdenmukaisuuteen kirjanpidollisesti tilinpäätöksessä ja elinkeinoverotuksellisesti tuloja ja niihin kohdistuvia menoja jaksottaessa sekä varoja arvostaessa. Tällöin kirjanpidon ja verotuksen tulojen sekä menojen osalta ei synny väliaikaista jaksotuseroa ja varojen arvostamisperiaatteet ovat yhtenevät. Myös KPL 2:6 §:n vaatimus kir­jausketjujen aukottomuudesta (audit trail) pääkirjanpidon, tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen välillä toteutuu.

Yleisohjeeseen sisältyy kaksi liitettä, jotka sisältävät esimerkit luovutuksen mukaisesta tuloutuksesta ja perustajaurakointitoiminnan liitetiedoista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki