Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

22.3.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi uuden laajan yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Yleisohjeen tarkoituksena on opastaa erityiskysymysten ratkaisussa, yhtenäistää kirjanpitovelvollisten kirjanpito-ja tilinpäätöskäytäntöjä sekä edistää hyvää kirjan­pitotapaa. Uusi yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan 7.12.2010 antaman yleisohjeen. Uudessa yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten sekä pien- ja mikro­yrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohjeessa on myös otettu huomioon 31.12.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset. 

Yleisohjeen käyttäjän kannalta olennaisimpia ovat tuloslaskelma- ja tasekaavoissa tapahtuneet muutokset sekä uudistuneet liitetietovaatimukset erityisesti pien- tai mikroyrityksenä pidettävien yhtiöiden osalta. Lisäksi ohjetta on muutettu siten, että se vastaa sisällöltään kirjanpitolautakunnan 7.12.2010 jälkeen tämän yleisohjeen julkaisuhetkeen saakka antamaa ohjeistusta siltä osin kuin se vuoden 2016 muutosten jälkeen on voimassa. Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan 1950/2016 täsmentänyt aikaisempien lausuntojen voimassaoloa ja soveltamista. Ohjeeseen on päivitetty lakiviittauksia ja tehty eräitä muita teknisluonteisia täsmennyksiä.

Yleisohjetta sovelletaan ensisijaisesti asunto- osakeyhtiöihin ja muihin AOYL:a soveltaviin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Hyvän kirjanpitotavan mukaista, huomioon ottaen osakeyhtiölain pakottavat erityissäännökset, on noudattaa tätä yleisohjetta soveltuvin osin myös OYL:a soveltavien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohje koskee soveltuvin osin myös näitä yhteisöjä, huomioon ottaen asunto-osuuskuntia ja asumisoikeusyhdistyksiä koskevat erityissäännökset. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muut kirjanpitovelvolliset, joiden toiminta perustuu kiinteistön hallintaan. Tällaisia kirjanpitovelvollisia ovat muiden muassa kiinteistöjä omistavat muut kuin keskinäiset osakeyhtiöt, tyyppiesimerkkeinä kunnan omistama vuokrataloyhtiö tai liiketoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen omistama, kyseisen yhtiön liiketoimintaa palveleva kiinteistöosakeyhtiö. 

Yleisohjeessa käsitellään pääasiassa sellaisia kirjanpidollisia erityistilanteita, jotka syntyvät joko yhteisöjen varsinaisesta kiinteistön hallintaan perustuvasta toiminnasta tai kirjanpito- ja/tai yhteisölainsäädännön edellä mainituille yhtiömuodoille asettamista erityisvaatimuksista. Yleisohjeen liitteenä on tilinpäätökseen ja erillislaskelmiin liittyviä malleja: kiinteistön tuloslaskelma, sovellettu liikekaava, tase, vastikerahoitus­laskelma, hankerahoituslaskelma, talousarviovertailu, lainaosuuslaskelma ja ehdotus toimintakertomuksen rakenteeksi. 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki