Kirjanpitoaineiston tilapäinen säilyttäminen ETA- ja OECD-valtioiden ulkopuolella

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poikkeusluvan hakija oli suomalainen osakeyhtiö, jolla on hollantilainen emoyhtiö. Hollantilaisen ja suomalaisen yhtiön muodostamalla alakonsernilla on Yhdysvalloissa toimiva emoyritys. Konsernin talous- ja varainhallinto oli keskitetty eri puolilla maailmaa oleviin palvelukeskuksiin. Kassa- ja pääkirjanpitoa sekä osto- ja myyntilaskutusta hoidettiin Intiasta, varainhallintaa Singaporesta ja varastokirjanpitoa Malesiasta käsin. Paikallista kieli- tai normituntemusta vaativat toiminnot, kuten palkkojen maksatus ja perintä, hoidettiin Espanjasta käsin. Kirjanpito oli sähköisessä muodossa ostolaskuja lukuun ottamatta.

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa osan kirjanpitoaineistosta säilyttämiseksi tilikauden aikana Intiassa, Singaporessa ja Malesiassa. Luetellut maat eivät ole ETA- tai OECD-valtioita.

Kirjanpitolautakunta pyysi hakemuksesta lausunnon Verohallitukselta. Verohallitus ei nähnyt estettä poikkeusluvan myöntämiselle. Kirjanpitolautakunta myönsi haetun poikkeusluvan viideksi tilikaudeksi, kalenterivuosiksi 2011–2015. Poikkeusluvan estämättä hakija on edelleen velvollinen noudattamaan KTM:n päätöstä (49/1998) tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana, mahdollisesta velvoitteesta laatia tositteista oikeaksi todistettu jäljennös sekä tositteiden Suomesta viemisen yhteydessä laadittavasta selvityksestä. Hakijan on myös noudatettava muuta mahdollista lainsäädäntöä, kirjanpitolautakunnan poikkeusvaltuus koskee vain kirjanpitolainsäädäntöä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki