Kiinteistöistä ja arvopapereista saatujen tuottojen esittäminen liikevaihtona

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija on jakautumalla muodostettu osakeyhtiö. Hakijan toimiala yhtiöjärjestyksensä mukaan on omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, voiko se sisällyttää liikevaihtoonsa omistamistaan kiinteistöistä saamansa vuokratulot sekä omistamistaan pörssiarvopapereista saamansa myyntivoitot ja osingot.

Lähtökohtaisesti vaihto-omaisuuteen kuuluvista hyödykkeistä saadut vastikkeet merkitään liikevaihtoon. Jos kiinteistöt ja arvopaperit kuuluvat vaihto-omaisuuteen, niistä saadut myyntitulot (ei pelkästään myyntivoitot), vuokratuotot, korkotuotot, osinkotuotot yms. sisällytetään liikevaihtoon. Hyödyke ei kuitenkaan ole sisällytettävissä vaihto-omaisuuteen pelkästään sillä perusteella, että kirjanpitovelvollisen toimialassa mainitaan kiinteistö- ja arvopaperikauppa. Edellytyksenä vaihto-omaisuutena käsittelemiselle on, että kiinteistöillä ja arvopapereilla käydään tosiasiallista kauppaa liiketoiminnan muodossa.

Omaisuuslajitulkinnalla on erityistä kirjanpidollista ja myös esimerkiksi osakeyhtiöoikeudellista merkitystä kiinteistöjen kohdalla, koska vaihto-omaisuuteen kuuluvista rakennuksista ei tehdä poistoja. Sen sijaan pysyviin vastaaviin kuuluvat rakennukset, tai rakennusten hankintamenojen ja jäännösarvojen väliset erotukset, on vähennettävä suunnitelman mukaisin poistoin. – Arvopaperimarkkinoiden omaisuuslajitulkinnalla on myös korostunut veromerkitys, kun käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot ja -tappiot säädettiin eräin edellytyksin verovapaiksi ja vähennyskelvottomiksi. Ainakin juoksevassa kirjapidossa arvopapereita on syytä seurata myös veroasema huomioon ottaen esimerkiksi omilla tileillään. Tilinpäätöksessä kirjanpidon ja verotuksen omaisuuslajitulkinnat eivät aina yhdy. Kirjanpidossa on esimerkiksi vain pysyvien vastaavien osakkeita siinä, missä verotuksessa on erikseen käyttöomaisuusosakkeita ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvia osakkeita.

Jos arvopaperit kuuluvat pysyviin vastaaviin, hakijan, joka toimialansa mukaisesti on holding-yhtiö, tulee merkitä arvopapereista saamansa myyntivoitot ryhmään Rahoitustuotot ja -kulut. Kirjanpitolautakunnan suunnitelman mukaisia poistoja koskevan yleisohjeen (27.9.1999) mukaan esimerkiksi teollisuutta tai kauppaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen tulee merkitä toimintaansa edistävien tytäryhtiö- yms. osakkeiden myyntivoitot erään Liiketoiminnan muut tuotot ja vastaavasti myyntitappiot Liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden myyntivoitot ja -tappiot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Niiden esittäminen esimerkiksi liiketoiminnan muina tuottoina tai kuluina on hyvän kirjanpitotavan vastaista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki