CTA Paikka
CTA Paikka

Kevät on poikkeus­lupien kulta-aikaa (Kilan lausunnot 2037-2048)

28.8.2023 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2048

Hakija hakee lisäaikaa johtuen havaitusta epäillystä väärinkäyttötapauksesta, jonka vuoksi tilikaudelle merkittyjen palkkasaatavien oikeellisuus on selvityksen kohteena, mikä vaatii lisäaikaa.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2047

Hakija hakee lisäaikaa johtuen keskeneräisistä rahoitusneuvotteluista, joilla on ratkaiseva merkitys yhtiön ja sen rahoituksesta vastaavan emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpäätöksen laatimiseen, erityisesti niin sanotussa going concern -tarkastelussa.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2046

Hakija hakee lisäaikaa johtuen keskeneräisistä rahoitusneuvotteluista, joilla on ratkaiseva merkitys yhtiön ja sen täysin omistaman tytäryhtiön toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpäätöksen laatimiseen, erityisesti niin sanotussa going concern -tarkastelussa.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2045

Hakija hakee lisäaikaa johtuen sen käyttöön ottamasta uudesta koko konsernin kattavasta kirjanpitojärjestelmästä, minkä vuoksi tilinpäätöksen valmistuminen tulee kestämään arvioitua pidempään.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2044

Yhtiö hakee lisäaikaa, koska hakijan toimialaan liittyvien autoverotuspäätösten saaminen viranomaisilta on viivästynyt. Tilivuodelle 2022 kohdistuvat verotuspäätökset ovat tilinpäätöksen laatimisen kannalta tärkeitä, koska ne vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2043

Hakijan konsernissa on meneillään yrityskauppaneuvottelu, joka tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen arvostuskysymyksiin. Yrityskauppatilanne pidentää tilinpäätösten laatimisaikaa, minkä vuoksi yhtiö hakee laatimisajan pidennystä.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2042

Hakijan konsernissa on meneillään yrityskauppaneuvottelu, joka tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen arvostuskysymyksiin. Yrityskauppatilanne pidentää tilinpäätösten laatimisaikaa, minkä vuoksi yhtiö hakee laatimisajan pidennystä.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2041

Hakijan konsernissa on meneillään yrityskauppaneuvottelu, joka tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen arvostuskysymyksiin. Yrityskauppatilanne pidentää tilinpäätösten laatimisaikaa, minkä vuoksi yhtiö hakee laatimisajan pidennystä.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2040

Hakijan konsernissa on meneillään yrityskauppaneuvottelu, joka tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen arvostuskysymyksiin. Yrityskauppatilanne pidentää tilinpäätösten laatimisaikaa, minkä vuoksi yhtiö hakee laatimisajan pidennystä.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2039

Hakija on konsernin emoyhtiö, jolla on tytäryritykset Yhdysvalloissa, Intiassa, Kiinassa ja Hongkongissa. Yhtiö hakee lisäaikaa, koska Yhdysvalloissa olevan tytäryrityksen taloushallintohenkilöstössä on tapahtunut äkillisiä muutoksia ja henkilöstövaihdoksia. Lisäaika on tarpeen, jotta tytäryhtiön tilinpäätöstietojen lukujen oikeellisuus voidaan varmistaa.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2038

Hakija on maailmanlaajuinen yhtiö. Se hakee lisäaikaa, koska tällä hetkellä on selvää, ettei se tule saamaan tarvittavia tietoja konsernin sisäisistä tapahtumista, joten tilinpäätöksen laatiminen viivästyy.

Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2023/2037

Hakija hakee lisäaikaa, koska arvonlisäverotusta koskevat oikaisut viivästyttävät tilinpäätöksen laatimista.

Kaikki poikkeusluvat myönnettiin, koska ehdot täyttyivät.

Mitä edellä olevasta tulisi ottaa huomioon?

KPL 3 luvun 6 § on ehdoton vaatimus. Siis myös esimerkiksi kommandiittiyhtiön 31.3. päättyvän tilikauden tilinpäätös on oltava valmiina eli hyväksyttynä 31.7. mennessä.

Kila voi myöntää poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi erityisestä syystä. Yllä olevista tapauksista huomaa, että tuollainen erityinen syy liittyy usein oikean ja riittävän kuvan antamiseen. Yrityksessä tai konsernissa on meneillään jokin tapahtuma, jonka lopputulosta ei voida ennakoida vielä lain määräämänä tilinpäätöksen valmistumishetkenä. Mikäli tapahtuma koskee konsernia, on kaikkien konsernin yhtiöiden, joiden tilinpäätökseen se vaikuttaa, haettava oma poikkeuslupansa.

Olennaista erityiselle syylle on myös se, ettei syy useinkaan ole kirjanpitovelvollisen vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Viranomaistoimen kesto, oikeuden käsittelyaika tai rahoittajien aikataulut eivät ole tilinpäättäjän vaikutettavissa. Kansainvälisissä konserneissa on hyvin erilaisia kirjanpitokulttuureja, jolloin meidän määräaikamme ei välttämättä osu yksiin konsernin aikakäsityksen kanssa.

Poikkeuslupaa tulee hakea niin, että Kila voi tehdä päätöksensä ennen tilinpäätöksen KPL:n mukaista viimeistä tekopäivää. Myöhässä tullutta hakemusta ei voida käsitellä.

Koska poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä, ei tilitoimiston kirjanpitäjän sairastuminen oikeuta poikkeuslupaan. Samoin normaali, vuosittain toistuva tilinpäätösajan kiire ei ole erityinen syy. Kotimaiselle konsernille myönnettiin kerran jatkoaika, koska yhden kaukaisen tytäryhtiön tilinpäätöstietojen saaminen oli ongelmallista. Lupapäätöksessä todettiin, että lupa myönnetään, mutta ongelma tulee hoitaa kuntoon niin, ettei se enää toistu. Toisin kuin Kilan lausunnot, jotka ovat maksuttomia, on poikkeuslupa maksullinen.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki