Kanta-asiakasohjelman muodossa myönnettyjen asiakasetujen kirjaamisesta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

18.3.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1932

Finanssivalvonta pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa kanta-asiakasohjelmien (bonuspistejärjestelmien) muodossa myönnettyjen asiakasetujen kirjaamisesta ja esittämisestä tilinpäätöksessä. 

Kirjanpitolautakunta tarkasteli lausunnossaan vain järjestelmiä, joissa myyjä voi aukottomasti seurata erilaisten myöntämiensä etuuksien käyttöä sekä kulloistakin myönnetyn edun määrää.

Myyjän myöntämien pisteiden kirjaaminen.  Bonuspisteisiin oikeuttavat myynnit kirjataan suoriteperusteisesti suoritteen luovutushetken nojalla. Hyvään kirjanpitotapaan kuuluu alennusten kirjaaminen sille tilikaudelle, jonka aikana ostajalle on syntynyt oikeus alennukseen. Siten hyvän kirjanpitotavan mukainen on menettely, jossa myynnin yhteydessä kirjataan ostajalle bonusjärjestelmän mukaisesti syntyvän alennuksen määrä (Per Myynnin oikaisuerät An Lyhytaikaiset velat).  Suoriteperusteisessa bonusten kirjaamisessa toteutuu varovaisuuden periaate (KPL 3:3.1 § 3 kohta), myyjän bonusjärjestelmästä aiheutuneet velkavelvoitteet asiakkaille tulevat merkityiksi kirjanpitoon.

Käsittely ostavan kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa. Varovaisuuden periaatteen mukaista on kirjata bonuspisteiden käyttö vasta, kun niitä käytetään. Tällöin pisteiden käyttö alentaa suoritettavaa menoa tavanomaisen alennuksen tavoin. Bonuspisteiden käsittely myyvän ja ostavan kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa ei siis ole symmetrinen.

Myyjän kirjanpito ja pisteiden käyttö. Kun ostaja käyttää bonuspisteitä, se kirjataan myyjän kirjanpitoon velan vähennyksenä (Per Lyhytaikaiset velat An Myynti). Jos myyjän kirjanpitoon velaksi ostajien hyväksi merkityt bonuspisteet jäävät käyttämättä ja myyjän velkasitoumus raukeaa, esimerkiksi pisteiden vanhentumisen vuoksi, tuloutetaan vanhentuneet käyttämättömät pisteet oikaisemalla pisteiden myöntöhetken kirjausta vastakkaisella kirjauksella (Per Lyhytaikaiset velat An Myynnin oikaisuerät).   

Sopimus kolmannen tahon kanssa. Jos ostaja voi hyödyntää bonuspisteitä hankkimalla tuotteita tai palveluja myyjän sijaan joltakin kolmannelta taholta, kirjataan bonuspistetapahtumat sen mukaisesti kuin alkuperäisen myyjän ja asian­omaisen kolmannen tahon välillä on sovittu pisteiden hyvittämisestä. 

Myyjän tilinpäätöksessä annettavat tiedot.   Myyjän tulee kuvata tilinpäätöksensä laatimisperiaatteissa yleisesti bonusjärjestelmän kirjanpidollinen käsittely. Jos menetellään edellä kuvatulla kirjanpitolautakunnan suosittelemalla tavalla, ei yleensä ole tarpeen antaa bonusjärjestelmästä periaatekuvausta tarkempia lisätietoja. Jos sen sijaan edellä esitetystä menettelystä on poikettu, poikkeamisesta ja sen vaikutuksista tulee antaa selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kirjanpitovelvollinen kokemusperusteisesti arvioi, että tietty osa pisteistä jää vuosittain käyttämättä ja kirjanpitovelvollinen tulouttaa osan vanhentuvista pisteistä jo ennen kuin ne ovat tosiasiallisesti vanhentuneet.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki