CTA Paikka
CTA Paikka

Jakelutien perustamis­kustannusten aktivointeihin sekä ääni- ja kuva­tallennetuotantojen arvostuksiin liittyvissä kysymyksissä

10.3.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa jakelutien perustamiskustannusten aktivoimisesta sekä ääni- ja kuva-tallennetuotantojen arvostuksesta ja menojen aktivointiin liittyvissä kysymyksissä. Lausuntoa haettiin erityisesti seuraavista seikoista:

  • Ovatko hakijan jakelutieinvestoinnin aktivointi sekä sen jälkeen 10 prosentin vuotuiset tasapoistot lain hyvän kirjanpitotavan ja tilinpäätöskäytännön mukaisia?
  • Onko yhtiön harkitsema arvonkorotus- ja aktivointikirjaus, jotka kohdistuvat kuva- ja äänitallenteiden IPR-goodwilliin lain, hyvän kirjanpitotavan ja tilinpäätöskäytännön mukainen?

Kirjanpitolautakunta vastasi ensimmäiseen kysymykseen, että hakijan esittämän menettelyn hyvän kirjanpitotavan mukaisuuden arviointi on näyttökysymys, johon lautakunta ei ota kantaa. Kirjanpitoratkaisujen teko kuuluu kirjanpitovelvolliselle itselleen. Hyvän kirjanpitotavan voidaan olettaa toteutuvan, jos sovellettu menettely täyttää KPL 5:11 §:ssä säädetyt määräykset. 

Toiseen kysymykseen kirjanpitolautakunta vastasi, että KPL 5:17 §:n nojalla hakijan ilmoittamaan goodwilliin ei voida tehdä lain tarkoittamaa arvonkorotusta. Kyseinen erä ei ole pysyviin vastaaviin kuuluva maa- tai vesialue eikä arvopaperi. 

Kirjanpitovelvollinen voi harkintansa mukaan esittää toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksessään liitetietona lisätietoja oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. KPA 2:4.1 §:n 9 ja 10 kohta velvoittavat esittämään liitetiedon samanlajisten vaihto-omaisuushyödykkeiden ja arvopaperien tasearvojen ja jälleenhankintahintojen erotuksesta. Toisaalta vastaavanlaista velvoitetta ei ole säädetty pysyvien vastaavien osalta. Tämä korostaa niitä koskevan tilinpäätösinformaation hankintamenoperusteisuutta. Tämän vuoksi kirjanpitolautakunta katsoo hyvään kirjanpitotapaan kuuluvan, että kirjanpitovelvollisen, joka esittää toimintakertomuksessaan tai liitetietonaan selvitystä pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tasearvoa korkeammasta todennäköisestä luovutushinnasta, on todennettava samassa yhteydessä tällaisen arvoeron perusteet (esimerkiksi riippumattomalta arvonmäärittäjältä saadulla arviokirjalla). 

Kirjanpitolautakunta totesi vielä, että ottaen huomioon, mitä KPL 5:17 §:ssä säädetään, hyvän kirjanpitotavan mukaista on soveltaa siinä säädettyjä edellytyksiä myös toimintakertomuksessa tai liite­tiedoissa annettavaan selvitykseen pysyvästä vastaavasta: arvoeron tulee olla olennainen sekä muu kuin tilapäinen. Lautakunta myös muistutti, ettei tilinpäätösasiakirjoihin saa sisällyttää sellaisia lisätietoja, jotka eivät ole tarpeen KPL 3:2.1 §:ssä säädetyn oikean ja riittävän kuvan kannalta; mahdollisesti määrältään lukuisina ne voivat olla omiaan vaarantamaan oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki