Investointien kirjanpitokäsittely ja arvonalennuksen kirjaaminen

15.5.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Energiayhtiö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa soveltamiensa jäännösarvopoistojen hyvän kirjanpitotavan mukaisuudesta. Lisäksi hakija tiedusteli, tuleeko sen omistaman toimitalon arvonalentuminen vähentää tilinpäätöstä laadittaessa. Hakijan mukaan toimitalon tasearvo ei vastaa asiantuntijan laatimaa käypää arvoa, vaan tasearvo on noin miljoona euroa käypää arvoa korkeampi. Hakija on neuvotellut omistajansa kanssa siitä, että omistaja ostaisi hakijalta toimitalon sen käyvällä arvolla.

Kirjanpitolautakunta totesi, että yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu kunkin hyödykkeen erillisarvostus. Lautakunta totesi, ettei hakijan tilanteeseen liity sellaisia erityisiä seikkoja, joiden nojalla tästä periaatteesta voitaisiin poiketa (ks. KPL 3:3.3 §). Kirjanpitolautakunta totesi, ettei hakijan ehdottama poistomenetelmä ole hyvän kirjanpitotavan ja varovaisuusperiaatteen mukainen, jos poistot muodostuvat takapainoisiksi asianomaisen hyödykkeen tulontuottamiskyvyn vähenemiseen nähden.

Toimitilan arvonalennustarpeesta kirjanpitolautakunta totesi, että tilanteessa, jossa kirjanpitovelvollinen on aikeissa myydä toimitalonsa, arvonalentumisharkinnan perustana olevia tulonodotuksia kuvaa parhaiten toimitalon todennäköinen luovutushinta. Jos kirjanpitoarvo on todennäköistä luovutushintaa korkeampi, siitä tulee vähentää KPL 5:13 §:n mukainen arvonalennus. Kun toimitalo myydään kirjanpitoarvoa alemmalla hinnalla, tulonodotukset loppuvat kokonaan asianomaisen hyödykkeen osalta; eikä arvonalentumista voi näin vähentää poistosuunnitelmaa muuttamalla. Pysyvien vastaavien arvostamisesta kirjanpitolautakunta totesi lausunnossaan yleisesti, että kirjanpitovelvollisen tulee itse arvioida tosiseikkoihin perustuen, onko tulontuottamiskyky alentunut KPL 5:13 §:n mukaisesti. Arvioinnissa tulee käyttää varovaisuusperiaatetta. Vaikka ulkopuolisen asiantuntijan esittämä lausuma arvosta olisi kirjanpitoarvoa alempi arviointihetkellä, tällainen arvio ei yksinään todenna arvonalentumisen pysyvyyttä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki