Henkilöosakkaan käteisnostot osakeyhtiössä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta lausui, että kohtuullinen määrä osakeyhtiön kassavaroja voi olla tilapäisesti ja lyhytaikaisesti osakeyhtiön johtohenkilön hallussa yhtiön maksuja varten tilitysvelvollisuutta vastaan. Yhtiön kassavarojen tulee aina olla todennettavissa. Elleivät rahat ole yhtiön käytettävissä, kyse ei ole käteiskassasta vaan muusta rahankäytöstä, esimerkiksi osakassaamisesta.

Osakassaamisen arvostamisessa ratkaisevaa on sen perintämahdollisuus. Perintämahdollisuuteen vaikuttavat muun muassa lainan vakuudet sekä velallisen maksukyky. Arvostamisessa tulee ottaa huomioon yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluva varovaisuus. Saatavan vakuudettomuus yhdistettynä velallisen todettuun maksukyvyttömyyteen yleensä johtaa siihen, että saaminen on katsottava kokonaan tai osittain arvottomaksi.

Kirjanpitolautakunta ei ottanut kantaa kirjanpitäjän velvollisuuteen selvittää osakkeenomistajien käteisnostoja. Tämä ei kuulu kirjanpitolautakunnan toimivaltaan. Lautakunta kiinnitti kuitenkin huomiota osakeyhtiölain määräyksiin toimitusjohtajan tehtävistä (OYL 8:6.1). Toimitusjohtajan juoksevan hallinnon hoitamiseen kuuluu kirjanpidon valvominen. Vaikka kirjanpito olisi uskottu tilitoimiston tai muun yhtiön ulkopuolisen tahon hoidettavaksi, toimitusjohtajalla on joka tapauksessa sitä koskeva valvontavelvollisuus.

Kirjanpitolautakunta totesi tilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden olevan ehdoton. Tilinpäätöstä ei saa jättää laatimatta kirjanpitoaineiston mahdollisten puutteiden johdosta. Jos oikea ja riittävä kuva sitä edellyttää, kirjanpitoaineiston puutteista tulee mainita liitetietona.

Yleisohje ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi (13.12.2005)

Kirjanpitolautakunnan uusi yleisohje on aiemman päivitys. Siinä on otettu huomioon muuttunut KPL 5:3 § sekä poistettu euroon siirtymistä kuvaavat osat.

Aiemmin kirjanpitolaissa sallittiin realisoitumattomien kurssierojen käsittely Siirtosaamisina ja Siirtovelkoina, jos eron erääntymiseen oli aikaa enemmän kuin yksi vuosi. Mahdollisuus poistettiin kirjanpitolaista. Realisoitumattomatkin kurssitappiot on vähennettävä täysimääräisesti tilinpäätöksessä. Realisoitumattojen kurssivoittojen osalta tulee ottaa huomioon yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluva varovaisuus. Sen mukaisesti yleensä realisoitumattomia kurssivoittoja ei ole mahdollista tulouttaa, jos niiden erääntymiseen on pidempi aika kuin yksi vuosi. Kun ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat esitetään tilinpäätöksessä yleensä tilinpäätöspäivän kurssin mukaisesti, tulouttamattoman kurssivoiton vastakirjaus esitetään Siirtoveloissa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki