Hankeosuuksien käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä

16.10.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa asunto-osakeyhtiön hankeosuuksien ja lainaosuuksien sekä niiden rahastoinnin kirjanpitokäsittelystä. Lautakunnalta tiedusteltiin ensinnäkin, käsitelläänkö osakkeenomistajien osuus­suorituksia hanke- vai lainaosuuksina, jos osakkaat ovat suorittaneet osuutensa ennen hankkeen loppuvaiheessa tehtävää uutta lainannostoa ja nämä suoritukset on käytetty hankkeen toteutusaikaista rahoittamista varten nostetun lainan tai limiittiluoton velkapääoman poismaksuun ennen kuin lopullinen laina, jolla maksetaan osuussuoritusten jälkeen jäljelle jäävä osa hankkeen toteutusaikaisen lainan tai limiittiluoton määrästä, on nostettu.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että puheena olevasta velasta aiheutuvia osakkeenomistajien suorituksia tulee käsitellä yhtäläisesti riippumatta siitä, onko ne maksettu ennen tietystä hankkeesta aiheutuvan lopullisen velan nostamista vai vasta nostamisen jälkeen. Hyvän kirjanpitotavan mukaista on, että kysytyssä tilanteessa osakkeenomistajien suorituksia käsitellään lainaosuuksien eikä hankintaosuuksien suorituksina.

Kirjanpitolautakunta suosittelee lausunnossaan, että pääkirjanpidossa on erilliset tilit hanke- ja lainaosuuksia varten. Tämä edistää muun muassa tase-erittelyiden laatimista. Tilinpäätöksessä puheena olevat rahastoitavat oman pääoman suoritukset merkitään SVOP-rahastoon, ellei asiassa ole muuta päätetty tai yhtiöjärjestyksessä muuta määrätty.

Kirjanpitovelvollisen tulee tilinpäätöstä laatiessaan ottaa kantaa siihen, merkitäänkö pääkirjanpidon tilien saldot osittain tai kokonaan tuloslaskelmaan vai taseeseen. Sellaiset pääkirjatilien saldot, jotka voivat sisältää sekä tuloslaskelmaan että taseeseen merkittäviä eriä, eivät sellaisenaan kuulu mihinkään taseen pääryhmään, vaan tilien saldot tulee sisällyttää yhtiökokouksen päätösten mukaisesti taseeseen tai tuloslaskelmaan (rahastointi tai tuloutus).

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin myös, voiko puheena oleva taseen tili olla SVOP-rahasto. Kirjanpitolautakunta vastasi, että kysymys on ensisijaisesti yhtiöoikeudellinen. Ratkaisevaa on yhtiökokouksen päätöksen sisältö. Ellei muuta ole päätetty, hyvän kirjanpitotavan mukaista on merkitä puheena oleva oman pääoman ehtoinen rahoitus SVOP-rahastoon. Ei-rahastoitavat osuudet merkitään tulos­laskelmassa kiinteistön tuottoihin ja lainaosuudet rahoitustuottoihin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki