Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

22.10.2014
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ­kirjanpitolautakunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.
Kirjanpitolautakunta viittasi lausuntoonsa 2007/1793 Vakuutusyhtiölaki 2005 -työryhmän mietinnöstä ja lainasi siitä seuraavat kohdat:

  • Kirjanpitolautakunta on pitänyt finanssisektorin tilinpäätösnormeja arvioidessaan tärkeänä, että erot yleiseen kirjanpitolainsäädäntöön minimoidaan: eroavaisuuksille on löydettävä selkeä toimialakohtainen perusta, ja niiden tulee myös olla Suomea kansainvälisesti velvoittavien säännösten mukaisia. 
  • Vakuutusyhtiölaki 8:24 §, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen: muut kuin listatut vakuutus- tai vakuutusomistusyhteisöt eivät edelleenkään saisi laatia erillistilinpäätöksiään IFRS-standardeja noudattaen. Tässä suhteessa ne ovat kaikista suomalaisista yhteisöistä muita huonommassa asemassa. Kirjanpitolautakunnan mielestä tätä asiantilaa ei ole syytä enää pitkittää, sillä sekä paineet että välineet soveltaa kansainvälisiä standardeja vakuutuslaskennassa kehittyvät jatkuvasti. Kansallisten säännösten mukaisen erillistilinpäätöksen laatimispakkoa on perusteltu lähinnä vakuutusvalvonnallisilla syillä, mikä ei voine olla riittävä syy nykytilan jatkamiselle. Valvovalla viranomaisella lienee muutoinkin tarvittavat valtuudet pyytää haluamiaan tietoja vakuutusyhtiöltä sellaisessa muodossa kun se katsoo tarpeelliseksi.

Kirjanpitolautakunta uudisti viitatussa lausunnossaan sanomansa ja painotti vielä erikseen että lakiin lisättävä uusi vakavaraisuussääntely on lähentynyt IFRS-standardeissa sovellettavaa systematiikkaa. Tästä syystä tilinpäätöksen selkeyden ja käsitteistön yhdenmukaisen soveltamisen näkökulmasta sekä tarpeettoman työn välttämisen mahdollistamiseksi olisi IFRS-standardien käytön salliminen kaikkien vakuutusyritysten tilinpäätösten laadinnassa kirjanpitolautakunnan mielestä perusteltua.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki