Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnos eläkekassoille ja -säätiöille

22.1.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Finanssivalvonta pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa ehdotuksestaan Finanssivalvonnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista erinäisiksi määräyksistä ja ohjeista eläkekassoille ja -säätiöille. Kirjanpitolautakunta totesi yleisesti, että Finanssivalvonnan määräyksenantovelvollisuus rajoittuu koskemaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvien seikkojen sääntelemistä. Tästä syystä kirjanpitolautakunta totesi, että määräykset, jotka koskevat suurimmalla osalla kirjanpitovelvollisista esiintyviä menoja, kuten tuloveroja, lomapalkkoja, metsäajotietä, tavaramerkkien hankintamenoja jne., eivät välttämättä edellyttäisi erillisiä määräyksiä vakuutustoimialalla toimiville yrityksille, kassoille ja säätiöille.

Kirjanpitolautakunnan mukaan olisi perusteltua arvioida tarkemmin, mikä on vakuutustoimialan erityisluonteesta johtuvaa välttämätöntä määräyksillä toteutettavaa sääntelyä ja mikä tarpeellista ohjeistusta. Kirjanpitolautakunta korosti, että lautakunnan mielestä Finanssisektorin tilinpäätösnormeja arvioitaessa olisi tärkeää, että erot yleiseen kirjanpitolainsäädäntöön minimoitaisiin, jottei toimialasääntely tarpeettomasti eriydy. Jäljelle jääville eroavaisuuksille olisi oltava selkeä ja tosiasiallinen toimialakohtainen peruste. Finanssivalvonnan tulisi kirjapitolautakunnan mielestä kiinnittää huomiota tähän yhtenäisyystavoitteeseen määräyksiä ja ohjeita antaessaan. Lisäksi kirjanpitolautakunta esitti huomautuksia joistakin määräysten ja ohjeiden yksityiskohdista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki