Finanssivalvonnan luonnos liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi

14.5.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Finanssivalvonta pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa uuteen arvopaperi­markkinalakiin liittyvistä määräys- ja ohjeluonnoksistaan. Kirjanpitolautakunta rajasi lausuntonsa koskemaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöä sekä muita listayhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia seikkoja.

Ohjeluonnoksessa edellytetään, että liikkeeseenlaskija määrittelee toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti se kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Lisäksi edellytetään, että liikkeeseenlaskija arvioi säännöllisesti toimintaperiaatteidensa ja -tapojensa johdon­mukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä sekä laatii kirjallisen tiedonantopolitiikan. Kirjanpitolautakunta katsoi, että informointivelvollisuuden täyttämisessä on oltava johdonmukainen. Lautakunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että arvopaperimarkkinalain uudistamisen keskeisiin tavoitteisiin kuului hallinnollisen taakan keventäminen. Uusi suositus on omiaan lisäämään listayhtiön hallinnollista taakkaa ilman lakiperustetta. Lautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että tiedonantopolitiikan suhde itse tiedonantovelvoitteen täyttämiseen jää suositusluonnoksessa avoimeksi. Tarkemmalla jäsentämisellä olisi merkitystä muun muassa mahdollisen vahingon­korvausvastuun kannalta.

Finanssivalvonta suosittelee ohjeluonnoksessaan, että liikkeeseenlaskija laatisi pörssitiedotteen tiedottamis­periaatteidensa olennaisista muutoksista. Kirjanpitolautakunta katsoi, että johdonmukaisuus edellyttää, että mikäli Finanssivalvonnan esimerkkinä käyttämien tilausten osalta korotetaan tiedottamiskynnystä, asiasta on julkistettava tieto. Lautakunta kuitenkin pitää tarpeellisena, että suositusta täydennettäisiin selventävällä toteamuksella, jossa todettaisiin, että kyse on nimenomaan menettelytapaa koskevasta informoinnista.

Finanssivalvonta tiedusteli, onko ohje riittävän selkeä tulosvaroituksen antamistarpeesta ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Kirjanpitolautakunta kiinnitti huomiota tulosvaroituksen ja säännöllisesti julkaistavien raporttien (kuten osavuosikatsauksen) väliseen suhteeseen. Kirjanpitolautakunta katsoi, että johdonmukaista on, että tulosvaroituksen antamisvelvoite ulotetaan myös tilanteisiin, joissa laaditaan säännöllistä osavuosikatsausta.

Finanssivalvonta tiedusteli, onko ohje toimintakertomuksessa ja osavuosi­katsauksen selostusosassa esitettävästä selostuksesta taloudellisen aseman ja tuloksen kehittymisestä riittävän selkeä. Kirjanpitolautakunta kiinnitti huomiota toimintakertomuksen ja tilin­päätöksen liitetietojen väliseen suhteeseen. Finanssivalvonta esittää, että toimintakertomuksessa tulisi kuvata liiketoiminnan kannalta merkittävät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset, jos ne ovat vaikuttaneet olennaisesti taloudellisesta asemasta tai tuloksesta saatavaan kuvaan ja vertailukelpoisuuteen. Kirjanpitolautakunta muistutti, että erillistilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettava tilinpäätöksen laatimisperiaatteet kirjanpitoasetuksessa säädetyllä tavalla. EU-sääntelyssä liitetiedot ovat ensisijainen paikka laatimisperiaatteiden esittämiselle sekä niissä tapahtuneiden muutosten kuvaamiselle silloinkin, kun muutoksilla on olennainen vaikutus. Lautakunnan mukaan myös IFRS-säännöstössä edellytetään uusien laatimisperiaatteiden esittämistä osana tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa voidaan viitata liitetietoihin. Oikean ja riittävän kuvan antaminen perustuu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen. Toimintakertomusta ei ole tarkoitettu koosteeksi tilinpäätöksen merkittävimmistä tiedoista.

Finanssivalvonta tiedusteli, onko ohjeluonnoksen tulevaisuudennäkymien esittämistä koskeva osa riittävän selkeä. Kirjanpitolautakunta esitti, että muutosten perusteluvaatimuksesta luovuttaisiin. Vaatimus on omiaan nostamaan kynnystä sille, että listayhtiö ryhtyisi julkistamaan tulevaisuudennäkymiään osavuosikatsauksissaan. Lautakunta ehdotti, että ohjeistukseen sisällytettäisiin seuraava suositus: ”Jos käytäntöä muutetaan, olisi hyvä etukäteen kertoa esimerkiksi seuraavan vuoden tapahtumakalenterin (säännölliset tulosjulkistukset ja yhtiökokous) julkistuksen yhteydessä, miten näkymät jatkossa annetaan”.

Finanssivalvonta ehdotti määrättäväksi, että tilinpäätöksen ja toiminta­kertomuksen eri kieliversiot olisi julkistettava samanaikaisesti tiedottamisen tasapuolisuuden ja samanaikaisuuden vuoksi.  Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei sijoittajilla ole todellista tarvetta saada kaikkia kieliversioita käyttöönsä samanaikaisesti. Olennaiset tiedot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on julkistettu tilinpäätöstiedotteessa ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamista. Tarvetta eri kieliversioiden samanaikaisuudelle ei näin ollen ole. Vaatimus kieliversioiden samanaikaisuudesta olisi omiaan tarpeettomasti lykkäämään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamista sekä vähentämään listayhtiöiden valmiutta useankielisten versioiden laatimiseen.

Finanssivalvonnan ohjeluonnoksessa esitetään ”Toimintakertomuksessa on suositeltavaa käyttää samoja käsitteitä ja samaa terminologiaa kuin tilinpäätöksessä.” Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei pelkkä suositus ole riittävä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat ja siihen liitetyt asiakirjat, kuten toimintakertomus, muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Kirjanpitolautakunta kiinnitti Finanssi­valvonnan huomiota listayhtiöiden tulostietojensa julkistamisessa käyttämiin kannattavuutta kuvaaviin tuloskäsitteisiin. Jotta tilinpäätösnormistolla olisi käytännön merkitystä oikean ja riittävän kuvan varmistamisessa, lähtökohtana tulisi olla, että tulosjulkistukset­ perustuvat tilinpäätöksen sisältämiin tuloskäsitteisiin.

Finanssivalvonnan ohjeluonnoksessa ohjeistetaan johdon ja hallintoelinten omistustietojen ilmoittamista. Kirjanpitolautakunta kiinnitti huomiota siihen, että voimassa olevassa säännöksessä ei enää edellytä tietoa ääniosuudesta, johon yritysjohdon omistus oikeuttaa.

 

 

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki