Finanssivalvonnalle annettu lausunto rahoitus- ja vakuutustoimialaa koskevista määräysluonnoksista

18.3.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Finanssivalvonnalle annettu lausunto rahoitus- ja vakuutustoimialaa koskevista määräysluonnoksista

Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon Finanssivalvonnan rahoitus- ja vakuutus­toimialaa koskevista määräysluonnoksista. Lautakunta piti myönteisenä vakuutus- ja rahoitussektorin kirjanpitosäännösten lähentämistä yleisiin kirjanpitonormeihin. Lautakunnan mielestä erot yleiseen  kirjanpitolainsäädäntöön tulisi minimoida ja mahdollisilla eroavaisuuksilla tulisi olla selkeä toimialakohtainen peruste. Lisäksi kaikkien säännösten tulisi olla Suomea kansainvälisesti velvoittavien normien mukaisia. 

 

Rahoitus- ja vakuutussektorin määräysten yhdistäminen

Lautakunta esitti harkittavaksi, että mahdollisuuksien mukaan yhdistettäisiin rahoitus- ja vakuutussektorin määräykset. Tämä edistäisi sektorikohtaisten tilinpäätössäännösten luontevaa yhdentämistä. Myös finanssikonglomeraatit, joissa on kummankin toimialan yrityksiä, löytäisivät konsernisääntelyn yhdestä lähteestä. Yhdentämisen myötä toimialakohtaiset erot kävisivät selkeästi ilmi ja eroavuuksien perusteet tulisivat näin käyttäjien saataville. 

Merkittävä osa vakuutusyhtiölain erillisistä tilinpäätössäännöksistä on kumottu. Kumottujen säännösten sijaan sovelletaan nyt kirjanpitolain säännöksiä. Siten siltä osin kuin on kyse yleisen kirjanpitosäännöstön tulkinnasta taikka tarkemmasta ohjeistamisesta, on lautakunnan mielestä  perustelua hakea johtoa yleisistä hyvän kirjanpitotavan periaatteista ja käytänteistä, jottei perusteetonta toimialakohtaista eriytymistä tapahtuisi. 

Kirjanpitolautakunta katsoi, että vakuutussektorin määräysluonnoksessa lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdistelemistä koskeva määräys tulisi muuttaa vastaamaan vuoden 2016 alusta voimaan tulleen vakuutussäännöstön sisältöä. Tämän mukaisesti kategorinen konsernitilinpäätöksen yhdistelykielto tulisi poistaa muuttuneiden säännösten vastaisena. 

 

Toisistaan poikkeavat säännökset

Kirjanpitolautakunta totesi, etteivät määräysluonnoksessa rahoitussektorin kiinteistöjen käyvän arvon käsittelyä koskevat säännökset kaikilta osin ole yhtenevät yleiseen kirjanpitosääntelyn kanssa, jossa viitataan IFRS-säännöksiin. Lautakunta katsoi, ettei uusi KPL 2:5b § edellytä sijoituskiinteistöjen arvonmuutosten merkitsemistä suoraan taseen käyvän arvon rahastoon. 

Lainkohdan pääsääntö on IFRS-säännöstön mukainen. Määräysluonnos voitaisiin lautakunnan mielestä muuttaa tätä vastaavaksi.  Määräysluonnos poikkeaa IFRS-säännöstöstä, jonka mukaan sijoituskiinteistöjen osalta ei sovelleta oman pääoman käyvän arvon rahastoon suoraan merkittäviä arvonmuutosmenettelyjä, vaan muutoksia tulee käsitellä tuloslaskelmassa tulosvaikutteisesti. Tämä johtuu siitä, ettei sijoituskiinteistöjä yleensä pidetä rahoitusvälineinä. Kirjanpitolautakunta katsoi, että jos FIVA kuitenkin pitää perusteltuna menettelyä, jossa luottolaitokset käsittelevät sijoituskiinteistöjä eri tavalla kuin muut sellaiset kirjanpitovelvolliset, jotka arvostavat sijoituskiinteistöt käypään arvoon, tulkinnalle tulisi määräyksessä esittää perusteet sekä  valtuusperuste.

Kirjanpitolautakunta totesi lopuksi, että määräysluonnoksen asetusviittaukset on syytä tarkistaa, jottei siinä olisi viittauksia vanhoihin jo kumottuihin säännöksiin.  Samoin määräysten voimaantulo  olisi syytä tahdistaa sektorisäännösten voimaantulosäännöksiä vastaaviksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki