Erillisarvostus ja muita arvopapereita koskevia tilinpäätös-kysymyksiä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitovelvollisen omistamat pörssiosakkeet kuuluivat pysyvien vastaavien ryhmään Sijoitukset. Pysyvien vastaavien arvonalentumisen kirjanpitokäsittelystä säädetään KPL 5:13 §:ssä. Vähentämisen perustana ei ole erän todennäköinen luovutushinta vaan siihen liittyvä tulonodotus yrityksen tulonhankintaprosessissa.

Pörssiosakkeiden omistamiseen liittyy vain harvoin toiminnallisia yhteyksiä, kuten alihankintasuhteen luominen. Pörssiosakkeiden tulonodotukset perustuvat usein yksinomaan mahdollisuuteen saada osinkoa ja myydä osake. Tästä syystä pörssiosakkeiden arvostuksessa ollaan myös pysyvien vastaavien osalta lähtökohtaisesti sidottuja tilikauden päättymispäivän pörssikurssiin. Pysyvissä vastaavissa esitetty osakkeenomistus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi. Tästä syystä tilinpäätösarvostuksessa ei olla tiukasti sidottuja tilikauden päättymispäivän kurssiin, kuten vaihtuvien vastaavien kohdalla on asianlaita. Pysyvien vastaavien sijoituksien kohdalla arvostusperusteena voidaan käyttää tilikauden päättymisajankohtana vallitsevaa kurssitasoa. Tätä voidaan kuvata esimerkiksi tilikauden päättymiskuukauden keskikurssilla.

Kirjanpitolautakunta otti kantaa erillisarvostukseen. Kannanotto koskee muutakin omaisuutta kuin pörssiosakkeita. Lautakunnalta tiedusteltiin, saako kirjanpitovelvollinen arvostaa pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvat pörssiosakkeensa yhtenä kokonaisuutena. Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei tämä ole mahdollista. Eri yhtiöiden osakkeet ja eri osakelajit on arvostettava erikseen. Arvon alentumiset on otettava huomioon, arvonnousuja ei ole mahdollista tulouttaa enempää kuin mitä mahdollinen kulukirjauksen oikaisu edellyttää.

Erillisarvostusta ei tarvitse soveltaa hankintaeräkohtaisesti. Saman yhtiön samanlajiset osakkeet voidaan arvostaa keskihankintahintaansa perustuen. Jos yritys on ostanut Nokian osakkeen ensin 15 eurolla ja sitten 11 eurolla, puheena olevan osakkeen hankintamenona voidaan pitää 13 euroa, hankintamäärillä painotettua osakkeiden keskimääräistä hankintamenoa. Jos Nokian kurssi tilikauden päättyessä on 14 euroa, arvonalentumisvähennystä ei tarvitse tehdä, vaikka ensiksi hankittu osake olikin ostettu tilikauden päättymisajankohdan pörssikurssia korkeammalla hinnalla.

Jos pörssiosakkeen kurssi oli tilikauden päättymishetkellä hankintamenoa korkeampi, mutta on sen jälkeen alentunut ja alentuminen on voimassa tilinpäätöstä allekirjoitettaessa, tulosvaikutteisia arvonalennuksia ei tilinpäätökseen ole lupa sisällyttää. Oikea ja riittävä kuva osakkeiden arvonalentumisesta ja sen merkityksestä yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan on syytä varmistaa liitetietoja antamalla. Tilikauden päättymisen jälkeisestä arvonalentumisesta saattaa olla tarpeen mainita myös toimintakertomuksessa.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin myös, tuleeko pörssiosakkeiden tilinpäätösarvostuksessa ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joiden tiedetään vaikuttavan osakkeen arvoon, kuten osingonjako, virheinvestoinnit yms. Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei tilikauden päättyessä vallitsevan kurssitason korvaaminen kirjanpitovelvollisen tekemillä arvioillaan oikeasta osakkeen arvosta ole asianmukaista. Pörssikurssi kuvaa parhaiten julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen käypää arvoa ja mainittujen seikkojen vaikutusta osakkeen arvoon.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki