Eläintenkirjaaminen maatilaa yhtiöitettäessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntopyyntö oli poikkeuksellinen. Siinä ei ollut kysymys kirjanpitovelvollisen omasta kirjanpito-ongelmasta, eikä myöskään viranomaisen tai kirjanpitovelvollisia edustavan yhteisön lausuntopyynnöstä. Lausunto liittyi opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin maatilan muuttamista osakeyhtiöksi ja mm. eläinten merkitsemistä maatilaosakeyhtiön avaavaan taseeseen. Kirjanpitolautakunnan tehtäviin ei kuulu vastata tällaisiin lausuntopyyntöihin. Lautakunta päätti kuitenkin vastata lausuntopyyntöön, koska kysyttyä aihepiiriä ei ole käsitelty aikaisemmissa lausunnoissa ja koska lausunnolla saattaa olla merkitystä hyvän kirjanpitotavan edistämisessä.

Osakeyhtiöksi yhtiöitettävä maatila hankki omistukseensa vuokrattavaksi tarkoitettuja eläimiä, lypsykarjaa. Tällaisten hyödykkeiden tarkoituksena on tuottaa tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Kirjanpitolautakunta katsoi, että tällaisten eläinten hankintameno tulee esittää taseessa pysyvien vastaavien ryhmässä erässä Muut aineelliset hyödykkeet.

Lausunnon kohteena olevassa tapauksessa maatila muutettiin osakeyhtiöksi antamalla osakepääoman maksuksi apporttina eläimiä. Kirjanpitolautakunta ei ottanut kantaa osakeyhtiölain apporttiomaisuuden arvostussäännöksiin. Se totesi, että lähtökohtaisesti – ellei osakeyhtiölaista muuta johdu – apportti merkitään taseeseen osakeyhtiön perustamiskirjassa määrättyyn arvoon. Jos osakepääomaa korotettaisiin ja korotus suoritettaisiin apporttiomaisuudella, tätä arvoa vastaisi osakepääoman korotuksessa päätetty arvo.

Kirjanpitolautakunta totesi kuitenkin, ettei kirjanpitoon ole lupa merkitä eläinten arvoksi suurempaa määrää kuin niiden käypä arvo. Käytännössä rajoitus ei aiheuttane ongelmia, koska jo osakeyhtiölaissa säädetään, ettei apporttiomaisuutta ole mahdollista yliarvostaa. Kirjanpitolaki ei siis aseta estettä sille, että apporttiomaisuuden arvoksi merkitään sen käypää arvoa pienempi arvo. Jos kirjanpitovelvollinen haluaa noudattaa kansainvälisiä IAS-suosituksia, osakepääoman korotuspäätös tulee tehdä käyvän arvon mukaisesti. Läheskään kaikkien kirjanpitovelvollisten tavoitteena ei kuitenkaan ole IAS-suositusten mukaisen tilinpäätösinformaation antaminen, ainakaan yhtiöitetyn maatilan kohdalla tällaiset paineet eivät liene ajankohtaisia.

Jos apporttiomaisuuden arvo on päätetty suuremmaksi kuin niitä vastaavien uusmerkinnässä annettuja osakkeiden nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa vasta-arvo, erotus merkitään sidottuun omaan pääomaan ylikurssirahastoon.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki