Asumisoikeusyhdistyksen tilinpäätöksen liitetiedot

12.1.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1926

Asumisoikeusasukkaiden etujärjestö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista:

  • Tuleeko asumisoikeusosakeyhtiöiden asumisoikeusasunnoista annetun lain 51b §:n johdosta antaa tilinpäätöksen liitetietoina asumisoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetut käyttövastikelaskelmat koko asumisoikeusosakeyhtiön osalta ja tämän lisäksi kunkin asumisoikeustalon osalta?
  • Tuleeko asumisoikeusosakeyhtiön tilinpäätöksen liitetietona esitettävistä vastikelaskelmista käydä ilmi kunkin asumisoikeustalon tiedot eriteltyinä siten, että laskelmat osoittavat aukottomasti ja audit trail -periaatteen mukaisesti, mistä asukkaille asumisoikeuslain 16 d §:n mukaisesti määrättävä käyttövastike muodostuu?

Kirjanpitolautakunta vastasi myöntävästi hakijan ensimmäiseen kysymykseen. Vastaustaan lautakunta perusteli sillä, että lainvalmisteluaineistosta käy ilmi, että hakijan viittaama 16d § on tarkoitettu määrittämään 16 a,2 §:ssä säädetyn liitetietovaatimuksen tarkemman sisällön. Tästä lain valmisteluaineistossa todetaan 16 d §:n kohdalla (HE 120/2010 vp): ”kiinteistökohtaisten kulujen selventämiseksi ja asukkaan seurantamahdollisuuksien lisäämiseksi on tarpeen, että tasauksen vaikutuksista raportoidaan selkeästi ja kiinteistökohtaiset kulut eritellään tasattavista. Yhteishallintomenettelyssä olisi selkeästi kerrottava, mitkä ovat tasauksen perusteet yhteisössä ja mikä on tasauksen vaikutus kussakin taloyksikössä. Sekä pääomavastikkeeseen että hoito­vastikkeeseen sisältyvät kuluerät on selkeästi eriteltävä ja avattava yhteishallinnon toimielinten käsiteltäväksi”.

Liitetiedossa on asukkaan kannalta keskeistä asianomaista taloyksikköä koskeva erittely. Näin ollen jos asumisoikeus­yhteisö koostuu lukuisista, esimerkiksi kymmenistä taloyksiköistä, tulee olennaisuuden periaatteen kannalta harkittavaksi, onko oikean ja riittävän tiedon saamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta, että yksittäisen taloyksikön asukkaille annettavassa yhteisön tilinpäätöksessä on asianomaista taloa koskeva 16 a.2 ja 16 d §:ien mukainen käyttövastike­laskelma, kun samalla pidetään jokaista taloa koskeva laskelmakooste jatkuvasti yhteisön kaikkien asukkaiden saatavilla, esimerkiksi yhteisön toimipisteessä ja tämän yllä­pitämillä www-sivuilla.

Hakijan toiseen kysymykseen kirjanpitolautakunta ei antanut suoraa vastausta vaan kertoi, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on laatinut oppaan asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määrityksestä (päivitetty 22.1.2013). 

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki