Asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön alakonsernin yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen

12.1.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1931

Hakija kertoi kirjanpitolautakunnalle ostaneensa tytäryhtiönsä omistukseen asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön. Ostokohde on suuri suomalainen asumisoikeusasuntoja omistava yhtiö ja taseen loppusummalla mitattuna monta kertaa suurempi kuin ostajayhtiö. Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa, joka vastaa hankitun yhtiön osakepääoman määrää. Se on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARAn hyväksymä. Hankittuun 291 miljoonan euron nettovarallisuuteen nähden kauppahinta on nimellinen. 

Kaupan myötä hakijan asumisoikeusasuntojen määrä nousi yli 15 000 asumisoikeusasuntoon. Asumisoikeusasuntojen lisäksi hakijalla on omistuksessaan noin 1 000 vuokra-asuntoa. Asumisoikeusasuntoja omistava yhtiö poikkeaa muista valtion tukemia vuokra-asuntoja omistavista yhtiöistä siinä, että sen osalta erityislainsäädännön mukaiset rajoitukset ovat ikuisesti voimassa.

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista:

  • Onko säätiön konsernitilinpäätöstä varten laatiman hankintamenolaskelman käsittelytapa hyvän kirjanpito­tavan mukainen?
  • Onko säätiön konsernitilinpäätöstä varten suunnittelema yhdistely­menetelmä hyvän kirjanpitotavan mukainen?

Kirjanpitolautakunta vastasi, että koska konsernitilinpäätöksen liitettävän ala­konsernin hankinta on tapahtunut erityislainsäädännössä säädetyin tavoin ja viranomaisen on vahvistanut kauppahinnan, tulee asiaan liittyvän menettelyn arvioinnissa ottaa huomioon nämä erityisolo­suhteet. Hankitun konserniin vapaisiin omin pääomiin sisältyvien voittovarojen käsittelyssä lautakunta piti perusteltuna lähtökohtana sitä, että ostajan hyväksi voidaan hankintamenolaskelmassa lukea näistä varoista vain se osa, jonka käyttämisen ja hallinnointiin ostaja on lainsäädännön asettamat voitonjakorajoitteet huomioon ottaen oikeutettu.

Kun viranomainen on erityislain mukaisesti vahvistanut kauppahinnan, lautakunta katsoi perustelluksi lähtö­kohdaksi, että kauppahinnan katsotaan olevan markkinaehtoinen, kun hinta olisi ollut sama muillekin ostajatahoille.  Lauta­kunta totesi, että kaupasta riippumatta asumisoikeusmaksut säilyvät niiden maksajien varallisuutena eikä niiden oikeudellinen asema kaupan johdosta muutu. Ne eivät siten miltään osin siirry ostajan hyväksi. Jotta hankitun konsernin oman pääoman määrä hankintamenolaskelmassa vastaisi hankinnan tosiasiallisia olosuhteita, tulee asumisoikeusmaksujen määrä lukea pois hankitun konsernin omasta pääomasta. Kirjanpitolautakunta katsoi, että asumisoikeusmaksuja voidaan hankintamenolaskelmassa käsitellä vähemmistöosuuden tavoin. Niitä voidaan käsitellä vastaavin menettelyin kuin esimerkiksi äänioikeudettomia osakkeita.

Hankitun konsernin voittovaroihin tulee hankintamenolaskelmassa lukea ainoastaan määrä, johon ostaja on oikeutettu erityislainsäädännön asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Muuta osuutta voittovaroista käsitellään vähemmistön osuutena. Ellei näin meneteltäisi, konsernin oma pääoma ja voittovarat olisivat konsernitilinpäätöksessä ylisuuret ja tilinpäätös antaisi varovaisuuden periaatteen vastaisesti konsernin taloudellisesta asemasta väärän kuvan. 

Kirjanpitolautakunta totesi, että ottaen huomioon oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen sekä edellä todetut erityisolosuhteet, sillä ei ole muuta huomautettavaa hakijan esittämän toimintatavan johdosta kuin edellä ilmenevä menettely käsitellä asumisoikeusmaksuja vähemmistön osuuden tavoin. Siten lautakunta vastaa hakijan kysymyksiin myönteisesti edellyttäen, että mainittu seikka otetaan huomioon sekä menettely ja sen perusteet kuvataan konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja liitetiedoissa.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki