Yhtiövastikkeella katettavat menot

19.10.2016
kalle
Kalle Kyläkallio

Korkein oikeus on antanut ennakkoratkaisun KKO 2016:43. Ratkaisun resiitti on seuraava:

”Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa. Yhtiökokous oli päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. Korkein oikeus katsoi, ettei yhtiökokouksen päätös ollut asunto-osakeyhtiölain eikä yhtiöjärjestyksen vastainen. Päätös ei myöskään ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.”

Osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen lisäksi asunto-osakeyhtiössä voi olla muita tiloja, joita hallinnoi yhtiö. Kyseessä voivat olla kaikkien asukkaiden yhteiskäytössä olevat tilat, kuten esimerkiksi porrashuoneet. Toisaalta kyseessä voivat olla myös tilat, joita yhtiön osakkeenomistajat ja asukkaat voivat käyttää varaamansa vuoron perusteella. Lisäksi yhtiöllä voi olla hallinnassaan tiloja, jotka se luovuttaa eripituisella sopimuksella osakkeenomistajien tai ulkopuolisten yksinomaiseen käyttöön.

Korkeimman oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiö hallinnoi kyseisiä tiloja, ja sille kuuluu myös päätösvalta tilojen käyttämisestä. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erikseen säädetty tällaisten tilojen käytöstä eikä niiden käytöstä mahdollisesti perittävistä maksuista. Tiloista aiheutuvien kustannusten kattamista ja mahdollisten käyttömaksujen perimistä koskeva kysymys on siten kussakin yksittäistapauksessa ratkaistava kyseisen yhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten ja asunto-osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Korkein oikeus katsoi, että kysymyksessä on sellainen asunto-osakeyhtiön rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon kuuluva yhtiön pääasialliseen tarkoitukseen ja toimintaan liittyvä kustannus, joka voidaan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 2 §:n mukaan kattaa yhtiövastikkeella saaduilla tuloilla, kun yhtiöjärjestyksestä ei muuta johdu.

Kyseisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien on suoritettava hallitsemistaan huoneistoista vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous niin suureksi, että kertyvät vastikkeet riittävät yhtiön maksettaviksi lankeavien velkojen suorituksiin, korkoihin, kuoletuksiin, välttämättömiin poistoihin, hallinto- ja hoitokustannuksiin ja muihin tarpeellisiin menoihin. Lisäksi osakkeenomistajien on suoritettava yhtiölle vesimaksua, jos yhtiökokous niin päättää.

Korkein oikeus totesi, että osakkeenomistaja on lähtökohtaisesti velvollinen vastikkeenmaksun muodossa osallistumaan kaikkiin yhtiön tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin riippumatta siitä, missä määrin hän saa toimenpiteistä välitöntä hyötyä. Vastikkeiden perusteet ovat aina jossain määrin kaavamaisia, eivätkä osakkeenomistajien suorittamat maksut ja heille tulevat hyödyt voi yleensä koskaan olla täysin toisiaan vastaavia. On siedettävä kohtuulliseen määrään asti se, että kaikki eivät aina hyödy suorittamiaan maksuja vastaavassa suhteessa. Silloinkin, kun käyttömaksuja asunto-osakeyhtiössä peritään, maksut eivät välttämättä vastaa tarkasti kysymyksessä olevasta käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Mahdollinen erotus käyttö­kustannusten ja -maksujen välillä on tällöinkin katettava yhtiövastikkeiden kertymästä.

KäräjiltäUusimmat Artikkelit
Katso kaikki