Rahoituspalvelu, luottojen välitys

20.8.2011
Avatar
Petri Salomaa

KHO:n vuosikirjaratkaisussa 2009:97 (27.11.2009) A Oy:n sähköisesti ylläpitämän internet-palvelusivuston kautta oli mahdollista täyttää luottohakemus samanaikaisesti useille eri rahoituspalvelujen tarjoajille. A Oy:n suorittamat toimet saattoivat johtaa varsinaisen luottosopimuksen syntymiseen A Oy:n päämiehen ja luotonhakijan välillä. A Oy saattoi rahoituspalveluja tarjoavat yritykset ja näitä palveluja hankkivat tahot yhteen, jotta nämä osapuolet tekisivät keskenään sopimuksen. Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin verosta vapautettuja rahoituspalveluja koskevat säännökset ja niiden tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä palvelujen luonne ja tarkoitus, A Oy:n päämiehiltään veloittamat palkkiot olivat korvausta arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verottomana rahoituspalveluna pidettävästä luottojen välityksestä. Tämän vuoksi ja kun palvelua oli käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa päämiehiltään veloittamistaan palkkioista.

Kommentit

Kyseessä olevaa palvelua voitiin pitää luoton välityksenä, joka on veroton rahoituspalvelu. Ratkaisussaan 29.5.2002 nro 37 (ei muutosta KHO 2.3.2004 T 432) Keskusverolautakunta katsoi, että asiamiesten harjoittama luoton välitys oli verotonta rahoituspalvelun myyntiä. Sekä nyt kyseessä olevassa että mainitussa Keskusverolautakunnan ratkaisussa välittäjä saattoi osapuolet yhteen ja huolehti ennen luottohakemuksen välittämistä tuotteiden esittelystä, talou-dellisesta neuvonnasta ja luottokelpoisuuden tarkistamisesta. Päätös vahvistaa siten aiempaa oikeuskäytäntöä.

KHO katsoi ratkaisun perusteluissa, viitaten EYT:n ratkaisuun C-53/05 (Ludwig), että välitystoiminta voi rajoittua siihen, että välittäjä ilmoittaa sopimuksen osapuolille tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus. Verottomuuden edellytyksenä ei siten ole, että välitystoiminta yksittäisessä välitystilanteessa johtaa luottosuhteen syntymiseen. Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisujaan myös EYT:n ratkaisulla C-235/00 (CSC Financial Services Ltd).

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki