CTA Paikka
CTA Paikka

Maksuunpanopäätösten perusteleminen (KHO 9.4.2021/144)

18.5.2021 Petri Salomaa Kuva iStock

Verohallinto oli tehnyt arvonlisäveroa koskevat maksuunpanopäätökset, joiden perusteluina oli ilmoitettu, että ne perustuivat aiemmin hyväksyttyyn verotarkastukseen, josta laadittu verotarkastuskertomus oli päätösten liitteenä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko mainitut maksuunpanopäätökset perusteltu arvonlisäverolain 219 a §:ssä edellytetyllä tavalla.

KHO viittasi ratkaisussaan hallintolain 44 §:ää koskeviin esitöihin (HE 72/2002 vp), joiden mukaan päätöksen perustelut voidaan ottaa myös päätöksen liitteeksi ja joiden mukaan tällaista liitettä voidaan pitää päätöksen kiinteänä osana, vaikka kysymyksessä olisikin muodollisesti erillinen asiakirja. Vaikka asiassa oli hallintolain säännöksen sijaan sovellettava arvonlisäverolain päätösten perustelemista koskevaa säännöstä, KHO:n mukaan ei ollut perusteita katsoa, että verovelvollisen oikeusturva tai mahdollisuus muutoksenhakuun myöskään arvonlisäveroasiassa vaarantuisi sen vuoksi, että maksuunpanoa koskevan päätöksen perustelut ovat päätöksen liitteenä olevassa verotarkastuskertomuksessa. Verohallinnon mainittu päätösten perustelemista koskeva menettely ei siten ollut lain vastainen.

KHO siis vahvisti ratkaisussaan, että Verohallinto voi käytännössä perustella maksuunpanopäätöksensä vain viittaamalla asiaa koskevaan verotarkastuskertomukseen. Tätä voidaan pitää verovelvollisten kannalta ainakin jossain määrin kysymyksiä herättävänä linjauksena, koska yksiselitteisten perustelujen löytäminen verotarkastuskertomuksesta ei aina ole itsestään selvää. Toisaalta onkin tärkeä huomata, että KHO:n ratkaisussa ei käsitelty sitä, millä edellytyksillä verotarkastuskertomuksessa esitetyt perustelut ovat riittävät.

Asiantuntijana
Petri Salomaa arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte Oy
Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki