Helsingin HAO 23.12.2010 Taltionumero 10/1735/1

9.11.2011
Avatar
Petri Salomaa

Helsingin hallinto-oikeus antoi 23.12.2010 Suomessa vakiintuneesti rahoituspalveluna pidettyä factoring-toimintaa koskevan päätöksensä, joka ei ole vielä lainvoimainen. Mikäli hallinto-oikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, factoring-toiminta muuttuu laajalti arvonlisäverolliseksi liiketoiminnaksi.

Päätöksen mukaan yhtiö A harjoitti pääasiassa factoring-toimintaa, joka käsitti pelkästään laskujen ostamista. Yhtiö osti asiakassaamisia omilta asiakkailtaan ja otti näin ollen kantaakseen luottoriskin. A lähetti omalla nimellään laskun tavaran tai palvelun ostajalle, ja kyseinen ostaja vapautui vastuustaan ainoastaan maksamalla laskun A:lle. Yhtiön palvelustaan asiakkailtaan saama palkkio jakautui kolmeen komponenttiin:

  • vuosimaksu sisältäen mahdollisuuden käyttää A:n palveluja;
  • jokaisesta luovutetusta laskusta menevä kiinteä hallintokulu; sekä
  • laskun määrään perustuva prosentuaalinen palkkio.

Hallinto-oikeus totesi, että yhtiö A:n palvelustaan saamasta vastikkeesta on suoritettava arvonlisäveroa, vaikka arvonlisäverolain esitöiden mukaan factoring-toiminnan pitäisi olla vapautettu verosta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että kansallisen arvonlisäverolain verottomia rahoituspalveluja koskeviin säännöksiin ei ollut nimenomaisesti sisällytetty factoring-toimintaa. Arvonlisäverolain esitöissä factoring-toiminta kuitenkin mainitaan verottomana toimintana sillä perusteella, että tavoitteena on eri rahoitusmuotojen neutraalin verotuskohtelun varmistaminen. Hallinto-oikeuden mukaan myöskään arvonlisäverodirektiivit eivät sisällä tällaista verottomuusmahdollisuutta eikä kansalliseen lakiin siten voinut sisältyä tällaista poikkeusta palvelun verollisuudesta. Lisäksi hallinto-oikeus viittasi perusteluissaan erityisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon asiassa C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, jossa factoring-toiminta asianomaisessa tapauksessa katsottiin verolliseksi liiketoiminnaksi. Kyseinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio annettiin jo vuonna 2003, mutta se ei tähän asti ole vaikuttanut suomalaiseen verotuskäytäntöön.

Alalla toimivien yritysten onkin Suomessa seurattava tarkoin tästä hallinto-oikeuden päätöksestä vireillä olevan valitusprosessin etenemistä. Mikäli hallinto-oikeuden päätös saa suoraan lainvoiman tai jos korkein hallinto-oikeus antaa asiassa valitusluvan ja samansisältöisen ratkaisunsa, ratkaisun mukainen factoring-toiminta muuttuu jatkossa arvonlisäverolliseksi liiketoiminnaksi ja tähän mahdolliseen muutokseen on syytä varautua huolellisesti jo etukäteen. Toisaalta toiminnan arvonlisäverollisuus toisi mukanaan myös verolliseen liiketoimintaan liittyvän arvonlisäveron ostovähennysoikeuden Keskusverolautakunta.

OTK Harri Huikuri, Deloitte

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki