Edustus- ja markkinointikulujen rajanveto

20.8.2013
Avatar
Petri Salomaa

KHO:n ratkaisussa 2013:63 (vuosikirja, 11.4.2013/1227) oppikirjojen kustantamiseen erikoistunut yhtiö järjesti oppikirjojen esittelyyn ja markkinointiin sekä niitä opetuksessa käyttävien opettajien kouluttamiseen liittyviä tilaisuuksia arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Tilaisuuksiin kutsuttiin yleensä tietyn alueen ja oppiaineen opettajia.

Yhtiön järjestämiä tilaisuuksia ei KHO:n ratkaisun mukaan voitu pitää edustustilaisuuksina pelkästään sillä perusteella, että yhtiö kohdisti markkinoinnin vain tiettyyn liiketoiminnallisin perustein valittuun kohderyhmään. Myöskään se, milloin tilaisuudet järjestettiin, ei ollut peruste katsoa kuluja edustusmenoiksi. Kustannusyhtiöllä oli näin ollen oikeus vähentää tavanomaisen tarjoilun hintaan sisältyvä arvonlisävero, kun tarjoilu liittyi yhtiön liiketoiminnan edistämistarkoituksessa järjestämiin tilaisuuksiin. Tavanomaisella tarjoilulla tarkoitettiin kahvitarjoilua sekä buffet-tyyppistä tai tasoltaan vastaavaa lounastarjoilua.

Muuna kuin edustuksena pidettävän tarjoilun tuli olla tavanomaisuuden lisäksi toissijaista tilaisuuden liiketoiminnalliseen tarkoitukseen nähden, kun tilaisuuden luonne ja ohjelma otettiin huomioon. Tilaisuuksien varsinaisen ohjelman jälkeen järjestetyistä illallis- ja cocktailtilaisuuksista aiheutuneet kulut olivat edustuskuluja, joiden osalta yhtiöllä ei ollut vähennysoikeutta.

Korkein hallinto-oikeus antoi samanaikaisesti myös toisen linjauksiltaan pitkälti samansisältöisen päätöksen 2013:64 (vuosikirja, 11.4.2013/1228), joka puolestaan koski lääke-esittely- ja koulutustilaisuuksien kulujen edustusluonnetta.

Tapauksessa reseptilääkkeiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia harjoittava yhtiö järjesti kahdenkeskisiä ja ryhmille suunnattuja alueellisia tai valtakunnallisia lääke-esittelyjä ja tuotekoulutustilaisuuksia lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. Tilaisuuksissa esiteltiin yhtiön tuotteita ja markkinoitiin sekä koulutettiin käyttämään yhtiön valmistamia lääkkeitä. Yhtiö tarjoili lääke-esittelytilaisuuksien yhteydessä osallistujille kahvia ja kahvileipää sekä ajaltaan pidempikestoisissa koulutustilaisuuksissa myös buffet-tyyppisiä lounaita.

KHO:n ratkaisun mukaan tilaisuudet liittyivät yksinomaan yhtiön verolliseen liiketoimintaan ja yhtiöllä oli siten oikeus vähentää tilaisuuksien järjestämiseen ja tavanomaiseen tarjoiluun liittyviin kustannuksiin sisältyneet arvonlisäverot.

Kommentit

Arvonlisäverolain mukaan mainos- ja markkinointikulut ovat verolliseen liiketoimintaan liittyessään vähennyskelpoisia, kun taas edustustilaisuuksista aiheutuneet kulut ovat vähennyskelvottomia edustusmenoja. Arvonlisäverolaissa tai sen esitöissä ei ole määritelty edustusmenojen käsitettä ja käytäntö on ollut osin tulkinnallista.

KHO:n päätökset selkeyttävät rajan­vetotilanteita ja aiempaa oikeus- ja verotuskäytäntöä. Tilaisuuksiin voidaan päätösten perusteella kutsua tietyllä tavalla rajattu kohderyhmä, eikä tilaisuuden ajankohdalla ole merkitystä arvioitaessa kulujen luonnetta. Tavanomaisen lounas- ja kahvitarjoilun sekä muiden esittely- ja koulutus­tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneiden kulujen sisältämät arvonlisäverot ovat vähennyskelpoisia. Sen sijaan ohjelman jälkeen vapaamuotoisissa illanvietoissa tarjottavat illalliset ja alkoholijuomat ovat vähennyskelvottomia edustusmenoina.

Päätökset myös osin lieventävät verotuskäytännössä sovellettua linjaa ja saattavat tietyissä tilanteissa antaa verovelvollisille mahdollisuuden hakea aiemmin vähennyskelvottomiksi KHO:n tarkentuneen linjauksen vastaisesti katsottujen kulujen veron palauttamista. KHO antoi samassa yhteydessä myös vastaavat tulkinnat vahvistaneen tuloverotusta koskevan päätöksen KHO:2013:65.

 

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki