Asunto-osakeyhtiön tuottaman ylijäämäsähkön myynnin arvonlisäverottomuus (KHO 2021:20)

18.8.2021 Petri Salomaa Kuva iStock

KHO:n ratkaisu

Kyseessä ollut asunto-osakeyhtiö osti sähköyhtiöltä sähköä kiinteistön käyttöön, minkä lisäksi se tuotti itse aurinko­sähkölaitteistollaan sähköä siten, että aurinkosähkö käytettiin asunto-osakeyhtiön yhteisissä tiloissa. Tämän käytön ylittävä aurinkosähkö jaettiin laskennallisesti kiinteistöverkon liityntä­pisteen takana oleville käyttöpaikoille eli asunto-osakeyhtiön osakkaille. Ylijäämäsähkön eli sen ylijäävän sähkön osuuden, joka asunto-osakeyhtiön aurinkosähkölaitteistolla oli tuotettu ja joka jäi käyttämättä asunto-osakeyhtiön yhteisiin tiloihin tai osakkaiden hallitsemiin huoneistoihin, asunto-osake­yhtiö myi sähköyhtiölle. Ylijäämäsähköä syntyi esimerkiksi sellaisina hyvin aurinkoisina päivinä, joina suuri osa asukkaista oli poissa kotoa.

KHO katsoi, että kyseessä olleissa olosuhteissa tapahtuvaa asunto-osakeyhtiön ylijäämäsähkön satunnaista ja vähäistä myyntiä ei ollut kokonaisarvioinnin perusteella pidettävä arvonlisäverolain (AVL) 1 §:ssä tarkoitettuna liiketoimintana. Asunto-osakeyhtiön ei siten ollut suoritettava ylijäämäsähkön myynnistä arvonlisäveroa.

Ylijäämäsähkön myynti liiketoiminnan muodossa

Kyseessä ollut asunto-osakeyhtiö oli hakenut asiassa keskus­verolautakunnalta (KVL) ennakkoratkaisua muun muassa ylijäämäsähkön myynnin alv-käsittelystä. KVL:n ratkaisun mukaan yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa ylijäämäsähkön myynnistä sähköyhtiölle, eikä merkitystä ollut sillä, oliko toiminta tappiollista tai voitollista eikä sillä, netottiko sähkö­yhtiö oman myyntinsä samassa yhteydessä. Yhtiön ei kuitenkaan ollut suoritettava arvonlisäveroa, jos kyse oli AVL 3 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä toiminnasta eikä yhtiö ollut hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Veronsaajien oikeudenvalvonta­yksikkö oli valituksessaan kuitenkin vaatinut, että KVL:n päätös kumotaan tältä osin ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että ylijäämäsähkön myynti ei ole kyseessä olevissa olosuhteissa AVL 1 §:ssä tarkoitettua liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa tavaran myyntiä ja että yhtiö ei näin ollen voi hakeutua vähäisestä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.

KHO totesi ratkaisussaan Euroopan unionin ­tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytäntöön viitaten, että yksinomaan se seikka, että asunto-osakeyhtiö myi ylijäämäsähköä sähköyhtiölle vastiketta vastaan, ei ollut riittävä peruste toiminnan katsomiselle liiketoiminnaksi. Sen sijaan oli arvioitava toiminnan toteuttamiseen liittyviä olosuhteita kokonaisuudessaan. EUT:n asiassa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, antaman tuomion mukaan toiminnan on katsottava kuuluvan taloudellisen toiminnan käsitteen alaan, jos toimintaa harjoitetaan jatkuvaluonteisessa tulonsaantitarkoituksessa. Se, onko toiminnalla jatkuvaluonteinen tulonsaantitarkoitus, oli EUT:n mukaan tosiseikkoja koskeva kysymys, jota oli arvioitava ottamalla huomioon kaikki käsiteltävää asiaa koskevat seikat, joihin kuuluu muun muassa kyseessä olevan omaisuuden luonne. Kyseisessä tapauksessa sähköverkkoon syötettiin kaikki aurinkosähkölaitteistolla tuotettu sähkö, minkä vuoksi kyseessä oli liiketoiminta.

KHO:n ratkaisun perusteella asunto-osakeyhtiöiden ja muiden vastaavien toimijoiden itse tuottaman sähkön myynnin alv-käsittely tulee määrittää kokonaisarvioinnin perusteella. Kun kyseessä on satunnainen ja vähäinen myynti, jolla ei ole jatkuvaa tulonsaantitarkoitusta, myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa ja se on siten arvonlisäverotonta. Myyjällä ei tällöin myöskään ole mahdollisuutta hakeutua toiminnasta vapaa­ehtoisesti verovelvolliseksi.

 

 

Asiantuntijana
Petri Salomaa arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte Oy
Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki