Täsmennyksiä työaikalakiin

13.1.2022 Kuva istock

Vuoden alussa voimaan tullut työaikalain muutos (HE 161/2021) antaa mahdollisuuden valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella poiketa lain yleissäännöksen mukaisesta säännöllisestä vuorokautisesta ja ­viikoittaisesta työajasta ja vuorokausilevosta ­työssä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen ­työajan ­kuluessa, jona työntekijän on ­oltava valmiina työhön. Muutos vastaa aiemmin voimassa olleen lain sisältöä.

Lisäksi hätätyö nostettiin työaikarikkomuksiin. Työnantaja, joka tahallaan tai ­huolimattomuudesta rikkoo lain enimmäistyöaikaa, hätätyötä, vähimmäislepoaikoja tai työvuoroluettelon laatimisvelvollisuutta koskevia säännöksiä, on tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki