Yhtiöoikeuskoulun lopputentti

16.10.2012 Kalle Kyläkallio OTK, VT, asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Tilisanomissa vuosina 2010–2012 julkaistu yksitoistakohtainen yhtiöoikeuskoulu on saatu päätökseensä. Testaa seuraavien monivalintakysymysten avulla, mitä koulusta opit. Monivalintatehtävissä on yksi oikea vastaus.1. Elinkeinotoiminnan aloittamisestaa) Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää kirjallista yhtiösopimusta.
b) Perusilmoituksen tekemisen laiminlyönti estää toiminnan aloittamisen.
c) Äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista on olennaisesti samanlainen kuin osakeyhtiössä osakkeenomistajan asema.
d) Kommandiittiyhtiössä oikeushenkilö ei voi olla äänettömänä yhtiömiehenä.2. Osakeyhtiön osakepääoman pysyvyydestäa) Varojen jako, ennen kuin osakeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin, on sallittua.
b) Selvitystilassa olevaa osakeyhtiötä koskee sen normaalin toiminnan aikaiset OYL:ssa säädetyt voiton­jako rajoitukset.
c) Liiketoiminnan tappiollisuus velvoittaa osakkeenomistajia antamaan varoja yhtiölle, jos yhtiöjärjestyksestä ei muuta johdu.
d) Varojen jako on mahdollista yhtiön ensimmäisen tili­kauden aikana.3. Osakkeen merkintähinnan maksustaa) Apporttiomaisuuden arvo yhtiölle arvioidaan osakeantipäätöksen tekemisen yhteydessä.
b) Kadusointikorvaus on maksettava yhtiölle silloinkin, kun yhtiö ei saa sovittua apporttia.
c) Merkitsijä voi yksipuolisesti kuitata yhtiöltä olevalla saatavallaan merkintähintavelkansa maksullisessa osakeannissa.
d) Yhtiön perustamisvaiheessa osakkeen merkintähinnan maksu voidaan suorittaa kuittaamalla.4. Yhtiösopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestäa) Yhtiösopimusta voidaan muuttaa vapaamuotoisesti.
b) Avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla vähintään yhden yhtiömiehen nimi.
c) Yhtiön toiminimisuoja määräytyy viime kädessä sen mukaan, miten yhtiöjärjestyksessä on yhtiön toimiala määrätty.
d) Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.5. Osakassopimuksesta osakeyhtiössäa) Osakassopimus ja kaikkien osakkeenomistajien tekemä päätös ovat samoja asioita.
b) Osakassopimuksella, jossa osapuolina on enemmistö yhtiön osakkeenomistajista, voi korvata hallituksen päätöksen.
c) Osakassopimuksen vastainen menettely yhtiö­kokouksessa ei pääsääntöisesti aiheuta asianomaisen päätöksen pätemättömyyttä.
d) Osakassopimuksesta on OYL:ssa olettamasäännökset.6. Yrityksen edustamisesta ulkopuolisiin nähdena) Yhtiön edustaja voi siirtää edustamisoikeutensa toiselle.
b) Jos selvitysmiehiä on useampi kuin yksi, kukin heistä yksin edustaa yhtiötä.
c) Hallituksen varajäsen on kelpoinen ottamaan yhtiön puolesta vastaan muun tiedonannon.
d) Osakkeenomistajalle voidaan antaa asemaan perustuva edustamisoikeus.7. Hallituksen jäsenen vastuusta OYL:n kannaltaa) OYL:ssa säädetty tuottamusolettama koskee törkeää tuottamusta tai tahallisuutta.
b) Osakkeenomistajalla on oikeus saada korvausta yhtiölle aiheutetusta vahingosta.
c) Myönnetty vastuuvapaus estää kaikissa tapauksissa osakkeenomistajaa nostamasta kannetta vahingon­korvauksen suorittamiseksi.
d) Vastuuvapauspäätös voi olla erilainen hallituksen eri jäsenten osalta.8. Varojenjaosta ja vähemmistöosingostaa) AKYL:ssa on säännös yhtiön oman pääoman määrään liittyvästä rajoituksesta.
b) Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmistöosinkoa ei jaeta.
c) Yhtiön maksukykyisyys oikeuttaa varojenjakoon, jos yhtiöllä ei viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen tai sen jälkeen viimeksi vahvistetun välitilinpäätöksen mukaan ole vapaata omaa pääomaa.
d) OYL:ssa on säädetty, miten maksukyvyttömyys todetaan.9. Yrityksen juridisen muodon muuttamisestaa) Kaikkien henkilöyhtiön yhtiömiesten pitää tulla osakeyhtiön osakkeenomistajiksi.
b) OYL:ssa säädettyä velkojiensuojamenettelyä noudatetaan silloin, kun yksityinen osakeyhtiö muutetaan avoimeksi yhtiöksi.
c) Yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa voidaan suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena.
d) AKYL asettaa esteen sille, että kommandiittiyhtiön yhtiön äänettömästä yhtiömiehestä tulee osake­yhtiön enemmistöosakas.10. Yrityksen toimimisesta ylivelkaisena ja purkamisestaa) Avoimen yhtiön yhtiömiehen velkavastuu lakkaa, kun avoin yhtiö purkautuu.
b) Jos selvitystilassa olevan osakeyhtiön varat eivät riitä sen velkojen maksamiseen, hallituksen on haettava yhtiön asettamista selvitystilaan.
c) Liiketoiminnan tappiollisuus velvoittaa pääsääntöisesti yhtiön omistajia antamaan varoja yhtiölle.
d) Ylivelkaisuuden kestoa ei ole laissa rajoitettu.11. Kaupparekisteri-ilmoituksista ja niiden oikeudellisesta merkityksestäa) Muutosilmoitus tulee tehdä viivytyksettä, jollei laissa säädetä toisin.
b) Jos rekisteröinti evätään, käsittelymaksu palautetaan.
c) Perusilmoitus tehdään silloin, kun yritys lopetetaan.
d) Osakeyhtiön ei tarvitse rekisteröidä tilinpäätöstään silloin, kun se on niin sanottu pieni kirjanpitovelvollinen. ———————————————————————Vastaus 1. C   2. D   3. B   4. A   5. C   6. C   7. D   8. B   9. B   10. D   11. A  

YhtiöoikeuskouluUusimmat Artikkelit
Katso kaikki