Johdon laskentatoimen koulun lopputentti – osa 6

22.1.2014 Marja-Liisa Tenhunen, kauppatieteiden tohtori, KLT-kirjanpitäjä

Alla on väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saat + 1 pisteen, väärästä – 0,5 pistettä. Tentin läpäiseminen edellyttää, että olet vastannut puoleen väittämistä oikein, minimi 25 pistettä.

Oikeat vastaukset löydät Tilisanomien verkkolehden etusivulta kohdasta Verkkokoulut/Johdon laskentatoimen koulu. Vastaukset julkaistaan myös Tilisanomien numerossa 2/2014.

1. Johdon laskentatoimella on ratkaiseva merkitys tilanteessa, jossa tuotekehityksen avulla etsitään uusia tuotantoteollisuuden muotoja sekä uusien palvelujen aihioita palveluelinkeinojen vahvistamiseksi.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

2. Johdon laskentatoimen tarve riippuu ensisijaisesti organisaation koosta, toimialasta ja sijainnista sekä tarpeen ajankohtaisuudesta.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

3. Taloushallinnon vastuuhenkilön osallistuminen yrityksen strategiseen johtamiseen toteutuu pk-yrityksessä riittävästi vuosittaisen budjetin laadinnan avulla.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

4. Johdon laskentatoimen toteutuksen keskeisimmät ongelmat ovat laajuusongelma ja mittausongelma. Näihin on olemassa yksiselitteiset ratkaisumallit.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

5. Arvostusongelmatilanteessa ainoa oikea vaihtoehto on käyttää jälleenhankintahintaa, koska se kuvaa laskentahetken hintatasoa.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

6. Jaksotusongelman ratkaisemisessa pitkäkestoisen, sopimukseen perustuvan hankkeen tuottojen osalta keskeisin ongelma on pitkään työn alla olevien tuotteiden myynnistä syntyneiden tulojen jakaminen eri vuosille jo ennen tuotteen lopullista valmistumista.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

7. Teollista toimintaa harjoittavassa yrityksessä tulisi asettaa säännöllisesti kysymys, mikä on tuotantokoneiston käyttöaste.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

8. Myyntitoimintojen osalta on välttämätöntä laatia myyntibudjetti tuoteryhmittäin ja asiakassegmenteittäin sekä seurata budjettien toteutumista.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

9. Hankintatoimen ja ostamisen osalta on tärkeää tunnistaa varaston kiertonopeus sekä varaston sitoman pääoman määrä.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

10.  Henkilöstökustannusten määrään on lyhyellä aikavälillä  mahdotonta  vaikuttaa työehtosopimusten sanelemien tiukkojen ehtojen vuoksi.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa
11. Yrittäjän työpanoksen korvaus sisältyy laskelmiin yhtenä kustannustekijänä.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

12. Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten ryhmittelyä välittömiin ja välillisiin kustannuksiin tarvitaan silloin, kun tehdään tuote- tai suoritekohtaisia kustannuslaskelmia.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

13. Välillisiä kustannuksia ei voida kohdistaa suoraan tuotteelle tai suoritteelle. Kohdistamisessa on syytä muistaa aiheuttamisperiaate.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

14. Rajakustannuksilla tarkoitetaan niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat, kun toiminta-astetta nostetaan yhtä yksikköä suuremmalla määrällä.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

15. Teollisen toiminnan kustannuslaskennan perusvaiheet ovat kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta sekä tuotekohtainen kustannuslaskenta.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

16. Teollisen yrityksen ainekäytön arvostus voi perustua ainoastaan FIFO (first in – first out) tai LIFO (last in – first out) -menetelmiin.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

17. Pääomaa sitoutuu yrityksessä lähinnä käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

18. Kustannuspaikka on yrityksen pienin toimintayksikkö tai vastuualue, jonka aiheuttamia kustannuksia rekisteröidään tai seurataan erikseen.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

19. Tuotekohtainen kustannuslaskenta on laskennan päätavoite. Siinä apukustannuspaikkojen kustannukset vyörytetään pääkustannuspaikoille käyttäen menetelmänä joko vyörytysmenetelmää tai kiinteiden laskentahintojen menetelmää.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

20. Omakustannusarvo saadaan lisäämällä välittömien ainekustannusten ja välittömien työkustannusten summaan myynnin ja hallinnon yleiskustannuslisä.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

21. Toimintoperusteinen laskenta syntyi tarpeesta kohdistaa organisaation välilliset kustannukset luotettavalla tavalla aiheuttamisperiaatetta noudattaen tuotteelle tai palvelulle.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

22. Toimintolaskennan perusvaiheet ovat: 1. määritellään yrityksen toiminnot; 2. määritellään resurssit; 3. määritellään, kuinka paljon toiminnot käyttävät tai kuluttavat resursseja; 4. määritellään, kuinka paljon resurssit aiheuttavat kustannuksia; 5. määritellään resursseille hinta;
6. kohdistetaan toimintojen kustannukset tuotteelle tai palvelulle tai muulle laskentakohteelle.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

23. Toimintolaskennassa jätetään huomioimatta käyttämättömän kapasiteetin aiheuttamat kustannukset.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

24. Tarkoituksenmukainen hinnoittelu perustuu aina syntyneisiin kustannuksiin.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

25. Arvoperusteisuus on osa hinnoittelua silloin, kun tuotteeseen sisältyy hankinnan jälkeen tapahtuva, myyjän tarjoama huoltosopimus.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

26. Pohdittaessa uuden tuotteen sisällyttämistä valmistusohjelmaan on yrityksen kokonaiskatetuoton perusteella arvioitava, riittääkö yhteiskatetuotto kattamaan laskennan kohteena olevan uuden suoritteen valmistamisen aiheuttamat kiinteät kustannukset, rahoituskustannukset ja voittotavoite.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

27. Target costing -hinnoittelu kääntää ajattelun tuotanto­kustannuksiin, jolloin markkinoilta saatava myyntihinta vähennettynä voittotavoitteella asettaa ylärajan tuotantokustannuksille.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

28. Standardilaskennassa on olennaista analysoida toteutuneen ja tavoitteeksi asetetun toiminnan väliset poikkeamat.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

29. Budjetointi aloitetaan yleensä tulosbudjetin laadinnasta.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

30. Yrityksen budjetti ei ole ainoastaan laskentatekninen apuväline, vaan sillä on useita yrityksen strategian toteuttamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan liittyviä  tavoitteita.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

31. Investoinnin jäännösarvo tarkoittaa pitoajan lopussa investointikohteen myynnistä saatavaa tuloa.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

32. Jos päätöksentekijällä on kaksi vaihtoehtoa: 1 000 euroa käteisenä välittömästi tai 1500 euroa viiden vuoden kuluttua, tulisi hänen valita 10 prosentin korkokantaa käyttäen 1 500 euroa viiden vuoden kuluttua.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

33. Investoinnin perushankintakustannus on 50 000 euroa, vuotuinen nettotuotto 7 500 euroa, jäännösarvo 0 euroa ja pitoaika 7 vuotta. Investointi ei ole kannattava takaisinmaksuajan menetelmää käyttäen.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

34. Investoinnin perushankintakustannus on 25 000 euroa, vuotuinen nettotuotto 8 500 euroa, jäännösarvo 0 euroa ja pitoaika 5 vuotta. Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Sitoutuneen pääoman oletetaan muuttuvan lineaarisesti. Yrityksen tuottovaatimuksena pidetään 10 prosenttia. Tämä suunniteltu investointi ei ole kannattava.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

35. Kannattavuus voidaan määritellä siten, että yrityksen on selviydyttävä pitkällä ajanjaksolla myyntituloillaan kaikkien sidosryhmien yritystoimintaan kohdistamien sopimusperäisten velvoitteiden hoitamisesta.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

36. Pääoman tuottoaste (ROI) on kannattavuuden suhteellinen tunnusluku, jossa liikevoitto (poistojen jälkeinen tulos) suhteutetaan yritykseen sitoutuneeseen pääomaan.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

37. Likviditeetti määritellään yrityksen kyvyksi ­selviytyä
joka hetki likvideillä varoilla sen hetkisistä maksu-
­velvoitteistaan.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

38. Likviditeetin keskeinen tunnusluku on quick ratio, joka lasketaan jakamalla rahoitus- ja vaihto-omaisuuden summa lyhytaikaisilla veloilla.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

39. Mikäli gearing-tunnusluku on alle 100 %, on syytä huoleen yrityksen vakavaraisuuden osalta.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

40. Rahoittajat ovat lisänneet viime vuosina taloustavoitteisiin rahoituksen erityisehtoja eli kovenantteja.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

41. Yrityksen strategisten bisnesalueiden (SBA) määrittely on osa yrityksen strategista johtamista.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

42. Strategisen bisnesalueen määrittelyyn sisältyy seuraava toteamus: Jos yksi yrityksen strategisista bisnesalueita ontuu, sillä on kohtalokkaita vaikutuksia koko yrityksen toiminnalle.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

43. Yrityksen tasapainotetussa tuloskortissa lähdetään yrityksen visiosta ja strategiasta käsin johtamaan tunnuslukuja, jotka ottavat tasapainoisesti huomioon yrityksen toiminnan eri osa-alueet.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

44. Tuloskortin asiakasnäkökulman merkitys on kasvanut voimakkaasti kilpailun kiristymisen, globalisaation ja Internet-välitteisen kaupan lisääntymisen myötä.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

45. Tuloskortin talouden näkökulmaan on syytä sisällyttää tavoitearvot tulokselle ennen veroja sekä myyntikatteelle.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

46. Sisäisen tehokkuuden näkökulma ei sisälly tuloskortin näkökulmista.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

47. Riskien hallinta voidaan integroida tasapainotettuun tuloskorttiin ja sitä kautta yrityksen laatujärjestelmään.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

48. Ansaintalogiikan muutosta kuvaa seuraava esimerkki: Laitetoimittaja yhdistää laitteen myyntiin myös huolto­sopimuksen, jolla turvataan laitteen toimintakyky ja asiakastyytyväisyys. Laitteen toimittaja muuttaa laitteen myymisen ja siihen liittyvien korjausten ja sovittavien huoltojen periaatetasolla arvoon perustuvaksi. Tällöin ostaja maksaa laitteesta sen tuottaman arvon mukaan.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

49. Yrityksen taloushallinnosta vastaavien henkilöiden toimenkuvat ovat muuttuneet numeroiden käsittelijöiden roolista ylimmän johdon strategisiksi kumppaneiksi.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

50. Omistajaohjaus on osa Corporate Governancea.
[ ] Oikein [ ] Väärin [ ] En osaa sanoa

Vastaukset:

1.  Oikein
2.  Oikein
3. Väärin
4. Väärin
5. Väärin
6. Oikein
7. Oikein
8. Oikein
9. Oikein
10. Väärin
11. Oikein
12. Oikein
13. Oikein
14. Väärin
15. Oikein
16. Väärin
17. Oikein
18. Oikein
19. Oikein
20. Väärin
21. Oikein
22.  Oikein
23. Väärin
24. Väärin
25. Oikein
26. Oikein
27. Oikein
28. Oikein
29. Väärin
30. Oikein
31. Oikein
32. Väärin
33. Väärin
34. Väärin
35. Oikein
36. Oikein
37. Oikein
38. Väärin
39. Väärin
40. Oikein
41. Oikein
42. Oikein
43. Oikein
44. Oikein
45. Oikein
46. Väärin
47. Oikein
48. Oikein
49. Oikein
50. Oikein

Johdon laskentatoimen kouluUusimmat Artikkelit
Katso kaikki