Liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen EU-alueella

16.10.2007
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

EU:n komissio on tämän vuoden heinäkuussa julkistanut tiedoksiannon yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, kirjanpidon ja tilintarkastuksen alueilla. Se on osa politiikkaa, jossa tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen EU:n alueella.

Komission tiedoksiannossa on kaksi lähtökohtaa. Ensiksikin komissio kysyy jäsenvaltioilta, pitäisikö jotkut direktiivit kumota joko kokonaan tai osittain, vai pitäisikö näitä direktiivejä yksinkertaistaa. Toiseksi komission julkilausuma sisältää toimenpiteitä pk-yritysten toiminnan yksinkertaistamiseksi kirjanpidon ja tilintarkastuksen alueilla. Komissio ehdottaa samalla mikroyrityksen määritelmän käyttöönottoa. Näille yrityksille voitaisiin antaa vapautus tilinpäätösdirektiivien soveltamisesta tai pakollisesta tilintarkastuksesta.

Tiedonannossaan komissio myös toteaa, että suunnitteilla oleva pk-yrityksille tarkoitettu pk-IFRS-tilinpäätösstandardi ei ole käyttökelpoinen tilinpäätösstandardien yksinkertaistamiseksi. Itse asiassa pk-IFRS:n käyttöönotolla olisi päinvastaisia vaikutuksia. Standardien tulisi perustua huomattavasti yksinkertaisempiin periaatteisiin.

Nykyisten EU-maiden tilinpäätösten harmonisointitavoitteet, pk-yritystoiminta mukaan lukien, voisivat perustua nykyisten tilinpäätösdirektiivien uudistamiseen. Tällöin uudistamistyössä yhteensovitettaisiin EU-alueen tilinpäätösten harmonisointi- ja yksinkertaistamistavoitteet. Samalla direktiivien muotoilussa voitaisiin huomioida riittävästi kansallisen liikkumavaran jättäminen jäsenvaltiotasolle.

Uudistaminen voisi perustua direktiivien uudistamiseen muun muassa enemmän yleisiä periaatteita painottavaan suuntaan ja yksityiskohtaisuutta jossain määrin karsimalla. Direktiivit muodostaisivat edelleen lähtökohdat koko EU-alueen yritysten tilinpäätöksille. Tällä tavoin löydettäisiin toimiva tasapaino EU-tason harmonisoinnin ja riittävän joustavien kansallisten näkökohtien ja tarpeiden huomioimisen välillä.

Mikroyrityksen määrittämisessä on varmasti tarkoituksenmukaista jättää liikkumavaraa jäsenvaltioiden omille rajauksille, koska jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja yritystoiminnan rakenteessa.

Myöskään pienten yritysten tilinpäätösten julkistamisvelvoitteelle ei löytyne riittäviä perusteita. Siitä voi olla joissakin tapauksissa erittäin haitallisia seuraamuksia yritykselle sen kilpailijoiden toimesta. Julkistamisesta hyötyvät pääosin suuremmat kilpailijat. Asiakkaat, rahoittajat ja tavarantoimittajat saisivat nämä tiedot yritykseltä varmuudella pyydettäessä ilman että niiden tarvitsee olla julkisia.

Nyt olisi tärkeää, että uudistamistyö kokonaisuudessaan tehtäisiin huolella ja riittävällä aikataululla sen sijaan että poliittiset ambitiot nopeiden “tulosten” aikaansaamiseksi saisivat liiaksi valtaa. Kiireellä on ennenkin pilattu hyviä asioita. Toivottavasti nyt ei käy niin.

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki