Julkiset ja yksityiset yrityspalvelut

20.10.2005
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Joillakin toimialoilla mm. taloushallinnon palveluja tarjoavalla tilitoimistoalalla on oma auktorisointijärjestelmänsä, joka asettaa alalla toimimisen kannalta keskeiset vaatimukset palvelun tarjoajille. Auktorisoitua taloushallinnon palvelua tarjoaa lähes 700 palveluntarjoajaa ja niitä käyttää jatkuvasti yli 100 000 yritystä.

On tärkeää, että julkinen valta luo sellaisia toimintamalleja, joilla yrityksiä kannustetaan markkinaehtoisten asiantuntijapalveluyritysten palvelujen käyttöön: asiantuntemusta ei varsinkaan pk-yrityksiltä löydy itseltään riittävästi moneen asiaan. Paras ja kilpailukykyisin asiantuntemus löytyy luonnollisesti niiltä toimijoilta, jotka pärjäävät markkinaehtoisessa palvelutarjonnassaan kilpailutilanteessa yksityisillä markkinoilla.

Julkisen vallan rooli on useimmiten koordinoida ja hallinnoida järjestelmää niin, että itse palvelutuotannossa rajaudutaan markkinapuuteperiaateen mukaisesti tarjoamaan vain sellaisia palveluja, joita markkinoilta ei ole saatavissa muun osan hoituessa yksityisellä sektorilla.

Julkisen vallan tehtävä on tällöin tukea tarpeellisten ja tuettavien yrityspalvelujen käyttöä esimerkiksi ottamalla käyttöön ns. palvelusetelit, joilla yrittäjä voi valita itselleen parhaiten sopivan yhteistyökumppaninsa markkinoilta liiallista viranomaisholhousta välttäen. On myös tärkeää, että julkinen valta omalta osaltaan pidättäytyy julkisen vallan omasta palvelutuotannosta ja sen yksipuolisesta tukemisesta alueilla, joilla on saatavilla tehokkaasti ja asiantuntevasti yksityisen sektorin palvelutarjontaa esimerkiksi eri alojen neuvonta- ja konsultointipalveluja.

Julkisten yrityspalvelujen resurssit ovat parin vuosikymmenen kuluessa moninkertaistuneet, joillakin alueilla jopa kymmenkertaistuneet. Kehitys on ollut resursseja kasvattavaa milloin minkäkin sinänsä yrittäjyyttä tai muuta hyvää edistäneen hankkeen myötä. Nyt joudutaan kriittisesti tarkastelemaan, saadaanko tälle resurssien kasvattamiselle enää riittävää vastiketta ja onko päässyt syntymään löysiä ja tarpeetonta byrokratiaa. Moni pitkään järjestelmää seurannut seniorikonsultti tuntuu olevan tätä mieltä.

Byrokratiaa ei tule yrittäjyyden nimissä lisätä, vaan päinvastoin keventää. Samalla joudutaan kriittisesti arvioimaan, onko julkisessa palvelutuotannossa kulloinkin aidosti kyse markkinapuutteen hoitamisesta vai onko palveluja saatavissa yksityisistä yrityspalveluyrityksistä, joista löytyy markkinoiden parasta asiantuntemusta.

Yksityinen yrityspalvelutuotanto on yhä verkottuneempaa ja usein esimerkiksi tilitoimiston palveluvalikoimasta tai sen sateenvarjon alta löytyy yhä laajempi skaala yrityspalveluja. Yrittäjä hoitaa yrittämisen ja tilitoimisto yhä useammin talousosastona talousasiat tuntien samalla yhä useammin yrittäjän liiketoiminnan ja talouden kuin omat taskunsa. Tilitoimisto on valmiiksi yrityksen “sisällä” talousosastona ja –asiantuntijana. Tämän mahdollisuuden tehokkaampi hyödyntäminen on suuri mahdollisuus, jota ei ole varaa olla hyödyntämättä.

Tätä käsitystä tukee myös Kirjanpitoimistojen Liiton auktorisoitujen tilitoimistojen piirissä tekemä selvitys, jonka mukaan auktorisoitujen tilitoimistojen palveluvalikoima on merkittävästi laajentunut perinteisistä tehtävistä yhä laajempaan taloushallinnon asiantuntijatehtävien hoitoon. Tämä kehitys kannattaa hyödyntää täysimääräisesti mm. arvioitaessa julkisten yrityspalvelujen roolia sekä työnjakoa yksityisen ja julkisen yrityspalvelun välillä.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki