58 toimenpidettä yritystoiminnan edistämiseksi

11.5.2015
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Valtioneuvoston kanslia julkaisi vapun alla 58 toimenpidettä, joilla voidaan vahvistaa talouskasvua ja yritystoiminnan edellytyksiä niin, että suomalainen yritystoiminta pärjäisi kovenevassa globaalissa kilpailussa.

Yritysten toimintaedellytyksiä määrittävän sääntelyn, viranomaistoiminnan, sopimuskulttuurin, instituutioiden ja infrastruktuurin täytyy raportin mukaan olla kansainvälistä kärkeä. Suomella ei ole varaa antaa tässä suhteessa kilpailijoille etumatkaa. Tästä on helppo olla samaa mieltä.

Raporttiin johtaneen valmistelutyön keskeinen tehtävä oli käydä läpi vaalikauden aikana julkaistuja selvitysmies- ja työryhmäraportteja, ja nostaa niistä esiin sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat jääneet panematta täytäntöön. Tämän lisäksi raportti sisältää sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta saatujen kommenttien pohjalta muodostettuja kokonaan uusia toimenpiteitä. 

Yksi raportin osa-alue on yritysten hallinnollisen taakan keventäminen. Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuksia lakisääteisten tietojen toimittamisesta viranomaisille ja kolmansille osapuolille. Kirjanpitovelvoite ei kuitenkaan ole kokonaan hallinnollista taakkaa, vaan taakkaa ovat pelkästään ne toimet, jotka eivät hyödytä yritystä itseään. Työnantajavelvoitteet suurimpana hallinnollisen taakan aiheuttajana ovat jäänyt raportissa varsin vähälle huomiolle.

Kirjanpidon osalta hallinnollisen taakan keventämistoimenpiteeksi esitetään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistettävää kehityshanketta, jossa kuvataan ja määritellään kirjanpidon automatisoinnin edellyttämät rakenteet, prosessit ja tietosisällöt erityisesti pk-yritysten osalta. Tavoitteena on helpottaa pk-yritysten kirjanpitoon perustuvia viranomaisilmoitusmenettelyjä.

Yhtenäisen kokonaiskuvan rakentamista varten hyödynnettäisiin jo käynnissä olevien lukuisten digitalisointia edistävien hankkeiden tietoja ja mahdollisuuksien mukaan sovitettaisiin yhteen eri hankkeiden tavoitteita ja toimenpiteitä.

Toteutuksen tueksi ehdotetaan, että keskeisten ministeriöiden ja avainsidosryhmien – muun muassa Taloushallintoliiton – edustajista kootaan ohjausryhmä.

Toivomme, että uusi hallitus ryhtyy ripeästi toimeen. Muuhun Suomella ei ole varaa.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki