Toimitilaosakkeen hankinta yrityksen käyttöön

Yritys voi hankkia liike- tai toimistotilan toimitilakseen ostamalla keskinäisen kiinteistöyhtiön (jatkossa ”yhtiö”) tai asunto-osakeyhtiön (”kiinteistöyhtiö”) osakkeita, jotka oikeuttavat toimitilahuoneiston hallintaan.
17.5.2022
Tommi Colliander KLT, HT, toimitusjohtaja Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Toimitilan hankinta

Huoneiston kauppahinta, kauppahinnasta maksettava varainsiirtovero sekä muut ­mahdolliset hankintaan liittyvät kulut kirjataan kirjan­pidossa yrityksen taseen vastaavissa oleviin sijoituksiin. Osakehuoneiston hankintamenosta ei tehdä normaaliolosuhteissa poistoja. Mikäli omistettuun huoneistoon sisältyy lainaosuutta, ei sitä kirjata omistavan yhtiön kirjanpitoon. Mikäli lainaosuus maksetaan pois, tulee yhtiön selvittää sen käsittely kiinteistöyhtiön kirjanpidossa. Mikäli kiinteistöyhtiö on rahastoinut osakkaalta saamansa suorituksen, tulee maksettu summa aktivoida yhtiön kirjanpidossa osakkeen hankintahintaan. Kirjaustapa tulee varmistaa vastaavasti myös mahdollisen rahoitusvastikkeen osalta.

Huoneiston perusparantaminen ja korjaaminen

Kunnostuskulut joko kirjataan tuloslaskelman vuosikuluihin tai ne aktivoidaan taseeseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Kunnostuskulut jaetaan verotuksessa ja kirjanpidossa niin sanottuihin pakkoaktivoitaviin menoihin, suurehkoihin korjausmenoihin tai vuosikuluihin. Mikäli kyseessä ovat suurehkot korjausmenot, voi yritys valita niiden kirjauspaikan ja ne voidaan myös verotuksessa vähentää joko vuosi­kuluna tai vuosittain tehtävinä poistoina. Aktivoitavat menot poistetaan usein 10 vuoden kuluessa. Mikäli poistoaika on tätä pidempi tai lyhyempi, tulee siitä antaa liitetieto pien- ja mikroyritysasetuksen mukaan. Kirjanpitoasetuksen mukaan suunnitelman mukaisista poistoista tulee aina antaa selvitys liitetiedoissa.

Arvonlisäverotus

Mikäli ostettu huoneisto on ollut aiemmin arvonlisäverollisessa käytössä, tulee tätä käsittelyä jatkaa, mikäli huoneisto on hankittu arvonlisäverolliseen käyttöön. Kauppakirjassa voi olla maininta huoneistoon liittyvästä kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverosta. Tämä voi tarkoittaa jo vähennettyä ja nyt seurattavasta arvonlisäverosta tai jatkossa vähennettävästä verosta.

Mikäli verovelvollinen haluaa käsitellä huoneistoa arvonlisäverollisena, vaikka kiinteistöyhtiö ei sitä käsittelisikään, on se mahdollista. Maksetussa vastikkeessa ei ole vähennettävää arvonlisäveroa, mutta esimerkiksi edelleenvuokrauksen osalta voidaan periä vuokra kuluineen arvonlisäverollisena. Vuokraustapauksissa tulee kuitenkin rekisteröityä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi ja noudattaa arvonlisäverolaissa annettuja säännöksiä.

Arvonkorotus ja arvonalentuminen

Mikäli huoneiston käypä arvo on merkittävästi ja pysyvästi sen taseessa olevaa kokonaisarvoa korkeampi, on yrityksellä mahdollisuus tehdä arvonkorotus tilinpäätökseen. Huoneiston arvosta on suositeltavaa pyytää asiantuntijalausunto ja korotetun arvon pysyvyyttä on seurattava vuosittain. Mikäli käypä arvo verrattuna taseessa olevaan arvoon laskee, tulee harkita arvonkorotuksen pienentämistä tai purkamista. Mikäli todetaan, että osakkeiden käypä arvo on taseeseen merkittyä kokonaisarvoa matalampi, tulee erästä tehdä arvonalentumiskirjaus. Se ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Sen vähennysoikeus syntyy vasta, kun huoneisto myydään.

Vaikutus nettovarallisuuteen

Mikäli yrityksen taseessa oleva huoneisto-osakkeiden arvo kokonaisuudessaan on pienempi kuin osakkeiden vertailuarvo kiinteistöyhtiöllä, on yrityksen verolomakkeella syytä ilmoittaa tämä vertailuarvo. Tämä veroilmoituksen täyttöön liittyvä toimenpide lisää yhtiön nettovarallisuutta ja esimerkiksi pääomatulona verotettavan osingon määrää.

Tilinpäätöksen liitetiedot vastuista ja vakuuksista

Mikäli huoneiston osakekirjat on annettu lainojen vakuudeksi, on sekä pien- ja mikroyritysasetuksen että kirjanpitoasetuksen säännösten mukaan ilmoitettava vakuus yrityksen tilinpäätöksen liitetietoihin.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki